xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยสลับ 34 รองผู้ว่าฯ รับโมเดล แบ่งกลุ่มภารกิจแบบใหม่ เก็บข้อมูลประเมินทุก 6 เดือน จ่อตั้งเพิ่มในอนาคตพรึ่บ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บิ๊กฉิ่ง” เซ็นสลับ 34 รองผู้ว่าฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ 4 ต.ค.นี้ รับโมเดลแบ่งกลุ่มภารกิจ “รองผู้ว่าฯ แบบใหม่” ช่วยผู้ว่าฯ ตามงานนโยบายรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป 11 ระดับ สั่งเก็บข้อมูลทุก 6 เดือน เพื่อประเมินแต่งตั้งรองผู้ว่าฯ เพิ่มเติมในอนาคต เผยโมเดลกลุ่มจังหวัด “รองผู้ว่าฯ 4 คน 4 ภารกิจ” ดูความมั่นคง ดูการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดูการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ดูการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึงการเติบโตทางคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (30 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่ง 2053/2562 ย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 34 ราย โดยให้เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 4 ต.ค.เป็นต้นไป ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าฯจันทบุรี เป็นรองผู้ว่าฯชลบุรี นางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าฯ นครนายก เป็นรองผู้ว่าฯ จันทบุรี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าฯ สระแก้ว เป็นรองผู้ว่าฯ นครนายกฯ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าฯ พิจิตร เป็นรองผู้ว่าฯ สระแก้ว

นายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เป็นรองผู้ว่าฯ พิจิตร นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นรองผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นายวราทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าฯ บึงกาฬ เป็นรองผู้ว่าฯ ขอนแก่น นายจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าฯ พัทลุง เป็นรองผู้ว่าฯ ตรัง นายวิรัตน์ รักษพันธ์ รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เป็นรองผู้ว่าฯ พัทลุง นายโชติรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าฯ ระนอง เป็นรองผู้ว่าฯ พังงา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เป็นรองผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี เป็นรองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา

นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์ เป็นรองผู้ว่าฯ พิจิตร นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าฯ ชัยนาท เป็นรองผู้ว่าฯ ระยอง นายวีรศักด์ ศรีโสภา รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็นรองผู้ว่าฯ ชัยนาท นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร เป็นรองผู้ว่าฯ ลพบุรี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯ ลพบุรี เป็นรองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นายก่อพงษ์ กมลรัตน์ รองผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นรองผู้ว่าฯ ลำปาง นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นรองผู้ว่าฯ นราธิวาส นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าฯ อุดรธานี เป็นรองผู้ว่าฯ ลำปาง

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็นรองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต เป็นรองผู้ว่าฯ ราชบุรี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าฯ สตูล เป็นรองผู้ว่าฯภูเก็ต นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นรองผู้ว่าฯ สตูล นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าฯ สระบุรี เป็นรองผู้ว่าฯ ราชบุรี นางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็นรองผู้ว่าฯ สระบุรี นายวงเทพ เขมวิวัฒน์ รองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ เป็นรองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็นรองผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าฯ มุกดาหาร เป็นรองผู้ว่าฯหนองคาย

นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าฯ จันทบุรี เป็นรองผู้ว่าฯ มุกดาหาร นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าฯ ตาก เป็นรองผู้ว่าฯ พะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าฯ พะเยา เป็นรองผู้ว่าฯ อ่างทอง นายพรพจน์ บัณฑิตยานรักษ์ รองผู้ว่าฯ สุรินทร์ เป็นรองผู้ว่าฯ อ่างทอง และนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ เป็นรองผู้ว่าฯ สุรินทร์

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้กำหนดแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยนำเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแบ่งมอบภารกิจให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยกำกับดูแลการบริหารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป 11 ระดับ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

“คำสั่งดังกล่าวเพื่อนำไปประเมินผลการกำหนดตำแหน่งและเตรียมการเสนอขอกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม ระยะที่ 2 ในอนาคต โดยรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 6 เดือน รวมถึงให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ด้วย”

สำหรับการกำหนดแนวทางการแบ่งกลุ่มภารกิจในการบริหารราชการจังหวัด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น กลุ่มจังหวัดรองผู้ว่าฯ 4 คน ในยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้มีกลุ่มที่ 1 ภารกิจด้านความมั่นคงดูงานความมั่นคง กลุ่มที่ 2 ภารกิจด้านเศรษฐกิจดูการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มที่ 3 ภารกิจด้านสังคมดูการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และกลุ่มที่ 4 ภารกิจด้านกิจการพิเศษดูการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมไปถึงการเติบโตทางคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนแผนปฏิรูป 11 ระดับ กำหนดให้รองผู้ว่าฯ กลุ่ม 1. ดูด้านการเมือง กฎหมาย ยุติธรรม และสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีในจังหวัด กลุ่ม 2. ดูด้านเศรษฐกิจและพลังงานของจังหวัด กลุ่ม 3. ดูแลสังคมและสาธาธรณสุขของจังหวัด และกลุ่ม 4. ดูด้านการบริหารราชการ ป้องกันการทุจริต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นยังกำหนดแนวทางในการดำเนินการและบูรณาการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และบูรณาการกับส่วนราชการในกำกับและพื้นที่ที่กำกับดูแล


กำลังโหลดความคิดเห็น...