xs
xsm
sm
md
lg

เริ่ม 1 ต.ค.ปฏิรูปบันทึกประวัติ ขรก.สามัญทั่วประเทศ ลงไอทีทุกระดับ พ่วงโทษ/นิรโทษ/ล้างมลทิน เล็งเพิ่มบัญชีทรัพย์สินในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เริ่ม 1 ต.ค.นี้ ปฏิรูประบบบันทึกประวัติ “ขรก.สามัญทั่วประเทศ” ทุกระดับผ่านระบบไอที ภายใต้ชื่อ “ระบบ Smart ก.พ.7” แทนระบบกระดาษ ขรก.แนะบันทึกเพิ่มความเชี่ยวชาญ ความดีความชอบ บัญชีทรัพย์สิน ผลงานประเมินวิชาการ เน้นรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สแกนลายนิ้วมือ/ม่านตา จ่อขยายไป ขรก.ประเภทอื่นในอนาคต เผยมีทั้งบันทึกการรับโทษทางวินัย 5 สถาน ภาคฑัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก แถมบันทึกคำสั่งลงโทษทระบุ ปี พ.ศ.ที่ถูกลงโทษ ความผิดและระดับโทษ พ่วงบันทึกนิรโทษกรรมผู้ได้รับการล้างมลทินภายหลัง ให้บันทึกการได้รับล้างมลทินตามกฎหมายฉบับนั้นไว้ด้วย

วันนี้ (26 ก.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เตรียมปรับเปลี่ยนระบบบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเมื่อปี 2561 บอร์ด ก.พ.เห็นชอบต่อแนวทางการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ.7)

โดยการปรับปรุงระบบ ก.พ.7 ถือเป็นการนำระบบทะเบียนประวัติข้าราชการที่นำมาใช้เฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่ ก.พ.จะกำหนด

สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ก่อนวันที่ ก.พ.กำหนด ให้จัดทำแผนการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Smart ก.พ.7 ในอนาคต

ที่ผ่านมา ก.พ.ได้เริ่มนำร่องให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการจัดทำ ก.พ.7 แบบกระดาษ ทำให้ส่วนราชการสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้กระดาษ ลดเวลาการจัดส่งเอกสาร เอกสารไม่สูญหายระหว่างการจัดส่ง และลดพี้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งช่วยทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ยังมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลทันที เมื่อส่วนราชการดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

ล่าสุด เมื่อปลายเดือน ส.ค. 2562 ที่ประชุมบอร์ด ก.พ.มีมติรับทราบมติชอง อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ขยายผลระบบทะเบียนประวัติช้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ.7)

“ให้ส่วนราชการจัดทำ ก.พ.7 ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกแบบกระดาษ ซึ่งส่วนราชการได้บันทึกรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 1 ต.ค. 61 ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์แทนโดยไม่ต้องบันทึกแบบกระดาษ”

นอกจากนี้ยังให้ส่วนราชการรายงานตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนคำสั่งหรือประกาศในรูปแบบกระดาษ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และส่งไฟล์ดังกล่าวผ่านระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งสำเนาคำสั่งหรือประกาศในรูปแบบกระดาษ รวมถึงต้องมีการลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนประวัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

“มีข้อเสนอแนะให้ ก.พ.ระบุรายการเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชนํในการบริหารงานบุคคล เช่น ความเชี่ยวชาญ การปฏิบัติงานในตำแหน่ง ความดีความชอบ การยื่นบัญชีทรัพย์สิน ผลงานประเมินทางวิชาการ เป็นต้น มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยอาจมีการใช้การยืนยันตัวตน เช่น ชีวมาตรหรือไบโอเมตริก (biometric) ไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหรือลายม่านตา เสนอขยายผลถึงข้าราขการประเภทอื่นให้สามารถใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.ได้ หรือเปลี่ยนชื่อ “ก.พ.7” ให้มีความทันสมัยและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของแต่ละส่วนราชการเข้าระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งการแปลงเอกสาร ก.พ.7 แบบกระดาษ ที่เก็บไว้ที่สำนักงาน ก.พ. ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บในระบบทะเบียนประวัติ ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละคนโดยเร็ว

สำหรับการปรับปรุงระบบบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการนั้นดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา

โดยการบันทึกประวัติดังกล่าวจะมีทั้งประวัติการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด ระบุเดือนปีตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละแห่ง และวุฒิให้ระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร พร้อมทั้งสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ ให้บันทึกเฉพาะปริญญา ประกาศนียบัตรการศึกษา หรือคุณวุฒิที่ก.พ.รับรอง

บันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชื่อใบอนุญาต ตามที่ได้กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

บันทึกประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาแหน่งนักบริหารระดับต้น และระดับสูง

“ยังรวมถึงบันทึกการได้รับโทษทางวินัยและการนิรโทษกรรม การได้รับโทษทางวินัยตามที่มาตรา 88 บัญญัติโทษทางวินัยไว้มี 5 สถาน ได้แก่ (1) ภาคฑัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก ให้บันทึกจากคำสั่งลงโทษ โดยระบุ ปี พ.ศ.ที่ถูกลงโทษ ความผิดและระดับโทษ ส่วนการนิรโทษกรรม ในกรณีที่ผู้นั้นได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินในภายหลัง ให้บันทึกการได้รับล้างมลทินตามกฎหมายฉบับนั้นไว้ด้วย”


กำลังโหลดความคิดเห็น...