xs
xsm
sm
md
lg

สตง. ชวนทำบุญช่วยการศึกษากับเด็กด้อยโอกาส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สตง.ครบรอบสถาปนาปีที่ 104 ชวนทำบุญเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยเด็กด้อยโอกาสกว่า2 พันคนได้รับการศึกษา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบสถาปนาปีที่ 104 ในวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาอนาคตของเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ในวันที่ 18 ก.ย.เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการและเหรัญญิก จะไปร่วมแสดงความยินดี กับนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นตัวแทนร่วมรับบริจาคในวันดังกล่าวด้วย

โดยดร.วันดี ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...