xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดี กสถ.เปิดข้อกฎหมายเหตุเลิกจ้าง 98 ครูเด็กเล็ก อปท. วุฒิฯ ไม่ตรง ชี้ช่องให้ อปท.พื้นที่ช่วยเป็นพนักงานจ้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อธิบดี กสถ.เปิดข้อกฎหมายเหตุเลิกจ้าง 98 ครูเด็กเล็ก อปท. ย้ำทำตามมติคณะกรรมการกลางท้องถิ่น ที่พิจารณาแล้วถึง 3 ปี หลังพบเป็นกลุ่มไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ถูกร้องเรียนคุณสมบัติ “วุฒิการศึกษาไม่ตรงสายงาน” ยันเสนอช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี 59 คัดคนเดิมที่มีวุฒิฯ เพิ่ม-ตรงสายงาน อยู่ปฏิบัติงานต่อได้ แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เยียวยา ไม่มีกฎหมายรองรับ ชี้ช่องช่วยเหลือได้ แค่ให้ อปท.พื้นที่จ้างเป็นพนักงานจ้างเท่านั้น

วันนี้ (5 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรณีครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 98 คน ได้ยื่นหนังสือเรื่องร้องขอความเป็นธรรมต่อหลายหน่วยงาน เพื่อขอให้ระงับหรือเพิกถอนมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 ที่วินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เนื่องจากไม่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการคุ้มครองเยียวยานั้น

ล่าสุดเพจท้องถิ่นไทย ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้จกปากของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ว่า อำนาจในเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งบุคคลทั้ง 98 รายนี้ คือ ผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยได้รับความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งจาก ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัด

ต่อมาได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้ดูแลเด็ก โดยระบุว่ากลุ่มครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2554-2556 มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

“เมื่อตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่า ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่เข้าข่ายมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีทางอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ พร้อมมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูหรือทางการสอน) หรือคุณวุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 460 ราย และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรวิชาการ ศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือวุฒิบัตรวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครู จำนวน 98 ราย”

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแก่ ก.ท. และ ก.อบต. จึงเป็นเหตุให้ต้องวินิจฉัยคุณสมบัติ โดย ก.ท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ก็มีมติว่าคุณวุฒิปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ถือว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

อย่างไรก็ตาม ทาง กสถ.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางออกและให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้คุณครูกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อน แต่ในขณะเดียวกัน กรมฯ เองก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกกันหลายครั้ง ล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2562 ก็ได้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลทั้ง 98 คน อีกครั้งหนึ่งอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยืนยันว่า บุคคลทั้ง 98 คน ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมาตั้งแต่ต้นแล้ว และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองเยียวยา และไม่มีเหตุแห่งการเยียวยา เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้ ซึ่งกรมฯ ก็ได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงนี้ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รวมทั้งแจ้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทราบอีกทางหนึ่งด้วย

“ความเดือดร้อนครั้งนี้ กรมฯ เข้าใจดี ความจริงได้พยายามหาทางช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเสนอให้มีการเยียวยา ด้วยการคัดคนเดิมที่มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม และตรงตามสายงานด้านการศึกษาให้สามารถอยู่ปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว คงเหลือแต่เฉพาะผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 98 คน คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีกฎหมายรองรับจึงทำไม่ได้ ข้อเสนอดังกล่าวจึงตกไป ตอนนี้มีหนทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะช่วยได้ นั่นคือให้ อปท.ทำการจ้างเป็นพนักงานจ้างแทนเท่านั้น” อธิบดี สถ.กล่าว

เมื่อวานนี้ (4 ก.ย.) นายสมคิด หอมเนตร ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ได้นำข้าราชการครูผู้ช่วยทั้ง 98 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงพรรคฝ่ายค้าน ทั้งพรรคเพื่อไทย และอนาคตใหม่ กรณีถูกเลิกจ้างเนื่องจากการบรรจุแต่งตั้งไม่ได้มาตรฐานตามหลักที่ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งที่ครูผู้ช่วยทั้ง 98 คนได้ผ่านการสมัครและตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภามายื่นประกอบในวันรับสมัคร รวมทั้งมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กตั้งแต่ปี 2554-2556 แต่ปัจจุบันมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเลิกจ้าง โดยอ้างว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด จำนวน 10 คน และที่ถูกเพิกถอนคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง และเลิกจ้าง 98 คน โดยระหว่างยื่นหนังสือบรรดาครูต่างร้องไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...