xs
xsm
sm
md
lg

พช.จัดยิ่งใหญ่ “วันพัฒนาชุมชน”ครั้งที่ 10

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช.เปิดบ้านจัดงาน “วันพัฒนาชุมชน ”ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด”งานแห่งความสุขของประชาชน” โชว์ความสำเร็จ และภาคภูมิใจ พร้อมประกาศศักดิ์ศรีคนพช. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “งานแห่งความสุขของประชาชน” เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ย.ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถ.แจ้งวัฒนะ

นายนิสิต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำงานด้วยกลไกประชารัฐ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งขึ้นมากว่า 56 ปี เป็นกรมฯ ที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน ต่าง เกิดการพัฒนา มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคน ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านตำบล รวมทั้งสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลงานตัวอย่างที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ภายในงานได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย อันได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ และรางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) หน่วยงานพัฒนาชุมชนในสะอาด รางวัลส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ รางวัลการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลการประกวดกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ รางวัลแอพพลิเคชั่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และรางวัล CDD HRD Quality Award

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน “ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้” ด้วยโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน 18,495 หมู่บ้าน โครงการสัมมาชีพชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 41,217 หมู่บ้าน ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการใน 15,429 ครัวเรือน “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว” อาทิ การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ 176,622 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 84,346 กลุ่ม ที่จะต้องผ่านการพัฒนาคุณภาพและเลื่อนระดับดาว การผลักดันและพัฒนา OTOP สู่ความเป็นสากล การผลักดันช่องทางการจำหน่าย OTOP สู่รูปแบบ e- commerce จำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ OTOP Today การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวได้อย่างชัดเจน จากข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 31 ก.ค.) พบว่ารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งประเทศสามารถสร้างรายได้ มากถึง 207,839,483,228 ล้านบาท ในส่วนของนิทรรศการยังได้นำเสนอตลาดประชารัฐ ที่ขณะนี้มีผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 77,107 ราย ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,667,550,155 บาท และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน จากการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ยังมี “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล” และ “ยุทธศาสตร์องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง” มานำเสนอแก่ผู้เข้าชมงาน

รวมถึง “กิจกรรมเสวนา” ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันบนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้เราได้ฟัง อาทิ การเสวนาหัวข้อ “วิถีพอเพียง สร้างชุมชน สร้างสุข” ได้รับเกียรติจากตัวจริงเสียงจริงที่ทำงานด้านวิถีชุมชนมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีเสวนาหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทางออกในการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ” และ “กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม” รวมถึงพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Tablet
กำลังโหลดความคิดเห็น...