xs
xsm
sm
md
lg

ขยับ 227 นายอำเภอทั่วประเทศ "บิ๊กฉิ่ง"ลงนาม ย้าย/เลื่อน/รักษาการ คาดคุมเลือกตั้งท้องถิ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตั้งแล้ว! 227 นายอำเภอทั่วประเทศ "บิ๊กฉิ่ง"ลงนาม ย้าย/เลื่อน/ให้รักษาการขยับนั่งส่วนกลาง เป็น นายอำเภอ ระดับผู้อำนวยการระดับสูง 164 ราย ระดับผู้อำนวยการต้น 63 ราย คาดเตรียมทัพรับมือคุมท้องถิ่นจัดการเลือกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันนี้ ( 28 ส.ค.) มีรายงานจากกระทรวมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อ 27 ส.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม ในคำสั่ง เพื่อย้าย/เลื่อน/ให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) จำนวน 164 ราย ส่วนอีกฉบับลงนามโดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นคำสั่งกรมการปกครอง ย้าย/แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 63 ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 ส.ค.ต่อไป

โดย นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) 164 ราย ประกอบด้วย นางรัฐยา อาจหาญ เพยพร เป็นนายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (ช่วยราชการ สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ มาเป็นนายอำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ นายสามารถ สุวรรณมณี เป็นนายอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์ เป็นนายอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (รักษาการผู้อำนวยการกองการสื่อสาร กรมการปกครอง) นายคณิต กังสถาวร เป็นนายอำเภอบางชัน จ.นครศรีธรรมราช (ช่วยราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง) นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ เป็นนายอำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน (ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง) นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล เป็นนายอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง) เรือโทภัทรชัย ชันธหิรัญ เป็นนายอำเภอเกาะยาว จ.พังงา (ช่วยราชการ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ

นายวีรรัตน์ ธีรมิตร เป็นนายอำเภอคุระบุรี จ.พังงา (ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย นายกำธร วิเชฏฐพงศ์ เป็นนายอำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม (ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง) นายสันติ ชูศรี เป็นนายอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง)นายเกรียงคักดิ์ แม้นศรี เป็นนายอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด (รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง) นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส เป็นนายอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง นายพัชระ สิมะเสถียร เป็นนายอำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ (ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน

นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง เป็นนายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ (ช่วยราชการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ เป็นนายอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง) นายบรรจบ จันทรัตน์ เป็นนายอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) นายปรัชา ดิลกพรเมธี เป็นนายอำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี (ช่วยราชการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง) นายวีรชาติ ดาริชาติ เป็นนายอำเภอน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี (รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

นายธนณัฎฐ์ ศรีสีตน์ เป็นนายอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี นายอิทธิพล ชื่นพิศาล เป็นนายอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ เป็นนายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร นายพยุง เหล็กดี เป็นนายอำเภอบชนบท จ.ขอนแก่น นายรจน์ รังสี เป็นนายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายสัมภาณ์ ศรีหงส์ เป็นนายอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น นายประยูร หอมบรรเทิง เป็นนายอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น นายปฏิณญา พานิชอัตรา เป็นนายอำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี น.ส.กมลชญา ประเสริฐสิน เป็นนายอำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา นายพลกฤต พวงวลัยสิน เป็นนายอำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท นายสุพล ภูมิฐานนท์ เป็นนายอำเภอหันคา จ.ชัยนาท น.ส.สุกัญญา กุลสุวรรณ์ เป็นนายอำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ เป็นนายอำเภอปะทิว จ.ชุมพร นายชนะศึก สาตรรอด เป็นนายอำเภอละแม จ.ชุมพร นายสมยศ ณ นคร เป็นนายอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสงัด บูรณภัทรโชติ เป็นนายอำเภอป่าแดด จ.เชียงราย นายสุจิต สุชาติ เป็นนายอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย นายชัชวาลย์ พุทธโธ เป็นนายอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล เป็นนายอำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย เป็นนายอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ นายสุเทพ แสนมงคล เป็นนายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ เป็นนายอำเภอรัษฎา จ.ตรัง นายพีระ การุญ เป็นนายอำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล เป็นนายอำเภอเขาสมิง จ.ตราด นายบรรจง ขุนเพชร เป็นนายอำเภอสามเงา จ.ตาก นายสุทธิ ศรีสวัสดิ์ เป็นนายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย) นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล เป็นนายอำเภอองครักษ์ จ.นครนายก นายสุภณ สยามบุญนัญ เป็นนายอำเภอดอนตูม จ.นครปฐม นายปรีชาพงศ์ ทองมี เป็นอำเภอปลาปาก จ.นครพนม นายศรี ศรีพุทธรินทร์ เป็นนายอำเภอนาแก จ.นครพนม นายทินกร ขันแก้ว เป็นนายอำเภอนาหว้า จ.นครพนม นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม

ร้อยโท อนุชา ตั้งพาณิชย์ เป็นนายอำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา นายอรุณ เมฒฉาย เป็นนายอำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นายอนันตศักดิ์ วุฒิสิงห์ชัย เป็นนายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล เป็นนายอำเภอประทาย จ.นครราชสีมา นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย เป็นอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ เป็นอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ เป็นนายอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นายรัฐพล ธุระพันธ์ เป็นนายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายพันธ์ศักดิ์ กุ่มดวง เป็นนายอำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ นายปัญญา ขินดาวงค์ เป็นายอำเภอเจาะไอร้อง จ.ยนราธิวาส (รักษาการนายอำเภอนาหม่อม จ.สงขลา)

นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา เป็นนายอำเภอเซกา จ.บึงกาฬ นายจรูญ บุหิรัญ เป็นนายอำเภอพรเจริญ จ.บึงกาฬ นายวิทยา มุลน้อยสุ เป็นนายอำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ นายธีระพล ขุนพานเพิง เป็นนายอำเภอบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ นายการุญ ไชยแขวง เป็นนายอำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี นายบุญเต็ม กัลยาพานิช เป็นนายอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายคำเคลื่อน พณะชัย เป็นนายอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ นายพีระ พิมพ์ประสาร เป็นนายอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายคารม คำพิฑูรย์ เป็นนายอำเภอละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายธเนศ ยุคนธจิตต์ เป็นอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ร้อยตรีเสถียร สารสิทธิ์ เป็นนายอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรรัมย์ นายเลิศยศ แย้มพลาย เป็นนายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายวิภาค ภู่เพชร เป็น นายอำเภอปานะเระ จ.ปัตตานี นายอับดุลการีม ยาดำ เป็นนายอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี นางอมรรัตน์ กรึงไกร เป็นนายอำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชสว์เลขา เป็นนายอำเภอบางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ ทับชุม เป็นนายอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา รักษาการนายอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ นายอดิศักดิ์ ปัญญา เป็นนายอำเภอกงหรา จ.พัทลุง (ช่วยราชการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัตหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง

นายภูดิศ ชนะวรรณโณ เป็นอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง น.ส.ศรอนงค์ สงสมพันธ์ เป็นอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง นายบุญเลิศ ศิริษา เป็นนายอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ เป็นอำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร นายหมวดเอก ทวิช ทวิชยานนท์ เป็นอำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร นางอรุณี จุลเจริญ เป็นอำเภอสามง่าม จ.พิจิตร นายธนภณ สุทธิพงษ์วิจิตร เป็นอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร นายปารเมศ แสงสว่าง เป็นอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก นางวิพร แววศรีผ่อง เป็นนายอำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี นายสหซัย แจ่มประสิทธิ์สกุล เป็นอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางปิณฑิรา เก่งการพานิซ เป็นอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ เป็นอำเภอลอง จ.แพร่ นายพยุงศักดิ์ พลลุน เป็นนายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน เป็นอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง เป็นอำเภอสอง จ.แพร่ นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว เป็นอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม

นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม เป็นนายอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ เป็นนายอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร นายสังคม คัดเชียงแสน เป็นนายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายอาทิตย์ ยังคง เป็นนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสุพิช สามารถ เป็นนายอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว เป็นอำเภอกุดชุม จ.ยโสธร นายอมร ปรีดางกูร เป็นนายอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา นายวิเชียร สุดาทิพย์ เป็นนายเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายคงคา ชื่นจิต เป็นอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายธนิต มยูขโชติ เป็นอำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด น.ส.ขวัญเรือน ศรีจันทร์ เป็นนายอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง (ช่วยราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกิจการขายแดนและผู้อพยพ

นายอนุชา ใจช่วงโชติ เป็นนายอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี นายชุมพล ยินดีผล เป็นอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายวิจิตร วาททัศนะ เป็นนายอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี นายเดชวุฒิ นิลแย้ม เป็นอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี นายสถาพร สุขโข เป็นนายอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง นายปรีชา สมชัย เป็นนายอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง ว่าทีร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ เป็นนายอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง เป็นนายอำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี เป็นนายอำเภอผาขาว จ.เลย นายสมคิด พงศ์สมานวรกุล เป็นนายอำเภอภูเรือ จ.เลย นายสะอาด วงศ์รักษ์ เป็นนายอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นางคมป์ สังข์วงษ์ เป็นนายอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย เป็นนายอำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายธีรศักดิ์ ลิขิต เป็นนายอำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม เป็นนายอำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร เป็นนายอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ เป็นนายอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายออมสิน คำมุ เป็นนายอำเภอคำตากล้า จ.สกลนคร นายวรสรณ์ ป้อมไชยา เป็นนายอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชนร์ เป็นนายอำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร นายนพพร หนูเพชร เป็นอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา นายชูศักดิ์ สระมุณี เป็นอำเภอบางกลํ่า จ.สงขลา รักษาการนายอำเภอกะปง จ.พังงา นายสิทธิชัย เทพภูษา เป็นอำเภอควนกาหลง จ.สตูล นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล เป็นอำเภอท่าแพ จ.สตูล นายบรรพต จันทรวงษ์ เป็นอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล เป็นนายอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร น.ส.จิรัฎฐ์ เปียคิริ เป็นอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว รักษาการนายอำเภอ คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา นายสรณต ณ ศรีโต เป็นอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี

นายชวลิต โรจนรัตน์ เป็นนายอำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นายวราทิตย์ด่านวิริยะกุล เป็นนายอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี นายประภาส อึ้งตระกูล เป็นนายอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ รักษาการนายอำเภอแม่พริก จ.ลำปาง นายถาวร สังขะมาน เป็นนายอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย นายสุภโชค พนาลิกุล เป็นนายอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู น.ส.เบญจวรรณ ฟ้กแก้ว เป็นอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง นายอรรถพล พันธุศาสตร์ เป็นอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี นายชัยรินทร์ นุกุลกิจ เป็นอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ช่วยราชการ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง)มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3

นายศุภชัย บุญทิพย์ เป็นอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายกฤษดา โลศิริ เป็นอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ (ช่วยราชการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง) มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกำลังพล นายรังสรรค์ วัฒนพานิช เป็นอำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี นายอาคม แย้มนวล เป็นอำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี นางพงษ์ศักดิ์ จันทร์สวัสดิ์ เป็นนายอำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ เป็นนายอำเภอโพธิ์ไทย จ.อุบลราชธานี นายสรชาติ ครองยุทธ เป็นนายอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

นางชลพรรษ ดีมา เป็นนายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นายเทิดพันธ์ ครอบทอง เป็นอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายประภาส ขุนพิทักษ์ เป็นอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา นายฉลอง พึ่งโคกสูง เป็นอำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม นายสุเทพ พิมพิรัตน์ เป็นอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด นายเทเวศน์ มีศรี เป็นอำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า เป็นอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายสุรัตน์ ลายจันทร์ เป็นอำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา นายกิตติพงษ์ กิติคุณ เป็นนายอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ เป็นอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ เป็นนายอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ นายกิตติวิชัย ไชยพรศิริ เป็นนายอำเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร เป็นอำเภอคุระบุรี จ.พังงา นายวันชัย เกตุแก้ว เป็นอำเภอชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ส่วนนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 63 ราย ประกอบด้วย นายภัควัต ขันธหิรัญ เป็นอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว รักษาการนายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ เป็นนายอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา รักษาการอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา นายเฉลิม เพชรรัตน์ เป็นนายอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง รักษาการนายอำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง นายปรีดา อุ่นอุดม เป็นอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี รักษาการนายอำเภอนํ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี

นายเอกโอสถ รักเอียดเป็นอำเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร รักษาการ อำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด นายปรัชญา เสริฐลือชา เป็นอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ รักษาการอำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์เป็นอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน รักษาการอำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย เป็นอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท รักษาการนายอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายสุกิจ พัฒนพงศ์ เป็นนายอำเภอกะพ้อ จ.ปัตตานี นายวัฒนา เจริญจิตร เป็นนายอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี นายณัชฐเดช มุลาลี เป็นอำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

นายประลิทธิ์พร สมุหเสนีโต เป็นนายอำเภอศรีบรรพต จ.พัทลุง รักษาการนายอำเภอกงหรา จ.พัทลุง นายสุทิน งามเลิศ เป็นนายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ เป็นอำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ นายสรวิศ สมพงษ์ เป็นนายอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร นายสมชาย ธีรางกูร เป็นนายอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นายสาทร หวังพัฒน์ เป็นนายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช รักษาการนายอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นายประชา แสนกลาง เป็นนายอำเภอสองแคว จ.น่าน นายอดิศร วิทูรศิลป์ เป็นนายอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรชัย โคตรบุตรดี เป็นอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ เป็นนายอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด นายวีรศักดิ์ แสงหอย เป็นนายอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา นางวันเพ็ญ เต็มรัตน์ เป็นนายอำเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี รักษาการนายอำเภอบางชัน จ.นครศรีธรรมราช

นายนิคม บุญยะวงศ์ เป็นนายอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา นายติยรัตน์ ธูปวงศ์ เป็นนายอำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี นายแวสะมะแอ สาและ เป็นอำเภอนาหม่อม จ.สงขลา รักษาการนายอำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส นายจำลอง แก้วแดง เป็นอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม เป็นนายอำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา นายมนูญ พรหมน้อย เป็นนายอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา รักษาการนายอำเภอยะหา จ.ยะลา นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ เป็นนายอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน นายอดิเรก ใหม่มงคล เป็นนายอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น

นายวรพจน์ อุปนิสากร เป็นอำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี เป็นนายอำเภอเกาะยาว จ.พังงา นายภักดี ศรีศาสนานนท์ เป็นนายอำเภอละอุ่น จ.ระนอง นายครรชิต กปิลกาญจน์ เป็นอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ เป็นนายอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายรอยาลี ยะดะหะ เป็นนายอำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี นายมนตรี ลังกาพันธุ เป็นอำเภอบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมชาย เกลี้ยงนิล เป็นอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ อำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี นายศุภวิทย์ สีสด เป็นนายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพงษ์ธณนทํ ปัญญาประชุม เป็นนายอำเภอภูหลวง จ.เลย นายอลงกรณ์ วรรณคำ เป็นนายอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี นายบำรุง ศรีลาชัย เป็นอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม นายประสิทธึ๋ ศรีสิทธิ์ เป็นอำเภอวังเจ้า จ.ตาก นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ เป็นอำเภอนาคู จ.กาฬสินธ์ นายสุจิโรจน์ คงเมือง เป็นนายอำเภอนาน้อย จ.น่าน

นางอรอุมา โพธิ์กะต้น เป็นนายอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาทนายณรงค์ หนูเนียม เป็นนายอำเภอหาดสำราญ จ.ตรัง นายเสกสรร กลิ่นพูน เป็นอำเภอสำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา นายวีรยุทธ ขนุนนล เป็นนายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นายชัยพล โรจนวิสิฐ เป็นนายอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน นายสมควร ปล้องอ่อน เป็นนายอำเภอศรีบรรพต จ.พัทลุง นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ เป็นนายอำเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร

นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล เป็นนายอำเภอโคกเจริญ จ.ลพบุรี นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ เป็นอำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล นายประพิศ ญาณปัญญา เป็นนายอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายสาโรช ภัทรชานนท์ เป็นอำเภอทองแสนชัน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชาญชัย คมานิคม เป็นนายอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี นางปณิดา พันธุโชติ เป็นอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ นายวัชรินทร์ รื่นถวิล เป็นนายอำเภอเต่างอย จ.สกลนคร นายโกเมณ ชาลี เป็นนายอำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร นายเศรษฐา เณรสุวรรณ เป็นอำเภอยางลีสุราช จ.มหาสารคาม

ทั้งนี้คาดว่า เป็นการขยับแต่งตั้งเพื่อเตรียมทัพ ในายอำเภอมารับมือคุมท้องถิ่นจัดการเลืกตั้งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...