xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์” โชว์วิสัยทัศน์ ย้ำทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ศก.หมุนเวียน สู่การพัฒนายั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกรัฐมนตรี แสดงวิสัยทัศน์และกล่าวปิดงาน SD Symposium 10 Years ย้ำ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน นำประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงวิสัยทัศน์และกล่าวปิดงาน SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action” สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว จึงได้บรรจุเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเรื่องการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ในนโยบายรัฐบาล ตามโมเดลการพัฒนาใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกัน

เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการบริหารจัดการขยะ/ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งของการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สถานการณ์ขยะในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณขยะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี และปริมาณขยะกว่าครึ่งไม่ได้ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์หรือกำจัดอย่างถูกวิธี นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ผ่านมา ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาขยะมาโดยตลอด มีการจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อผลักดันการดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะ อาทิ การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และการจัดทำ (ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2561-2579 ประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤตขยะพลาสติก นำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรทางทะเลที่มีค่า การจากไปของพะยูน “มาเรียม” คงช่วยกระตุ้นกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย และทำให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลและขยะพลาสติกอย่างจริงจังอีกครั้ง ซึ่งต้องจัดการที่ต้นตอของปัญหา โดยลดพลาสติกจากต้นทาง ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะ/ของเสียของประเทศ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งภาครัฐทำเพียงลำพังไม่ได้ แต่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ นอกจากนี้ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากสามารถสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการยอมรับของผู้บริโภคและประชาชน ให้หันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนให้มากขึ้น ก็ย่อมจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ที่เราพยายามร่วมกันผลักดันเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณ SCG ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนมาโดยตลอด พร้อมย้ำอีกครั้งว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และร่วมกันผลักดันสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีของทุกคนและนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...