xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.โหวตรับร่างข้อบังคับสภาฯ เอกฉันท์ เปิดช่องกระทู้ถามสดไม่ต้องจั่วหัวล่วงหน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประชุมสภาฯ (แฟ้มภาพ)
ประชุมสภาฯ 450 ส.ส. โหวตเอกฉันท์รับร่างข้อบังคับสภาฯ เปิดทางให้กระทู้ถามสดรมต.ไม่ต้องจั่วหัวล่วงหน้า ส่วนส.ส.กลุ่มLGBT ชวดตั้งกมธ.หลังแพ้เสียงข้างมาก

วันนี้ (22ส.ค.) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2562 โดยการพิจารณาเริ่มที่ข้อ 90 เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะ โดยน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แปรญัตติขอเพิ่มเป็น 36 คณะ เพื่อเสนอให้มีคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ แยกออกมาจากคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ แต่ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ 365 ต่อ 101 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง ไม่เห็นชอบข้อเสนอที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่แปรญัตติ จึงทำให้มีคณะกรรมาธิการสามัญ 35 คณะตามเดิม

นอกจากนั้นยังมีประเด็นสำคัญข้อที่ 156 ว่าด้วยตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ซึ่งเป็นข้อบังคับใหม่ที่เขียนขึ้นมาให้สอดคล้องกับมาตรา 150 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ ส.ส. หรือ ส.ว. มีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ก็ได้ เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน

ส.ส.หลายคนอภิปรายสนับสนุนการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา เพราะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมนตรี โดยไม่หวังพึ่งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงให้ล่วงหน้า ขณะที่บางส่วนมองว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของรัฐมนตรีจนต้องทิ้งงานบริหาร เป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ และอาจทำให้ไม่มีรัฐมนตรีมาชี้แจง

อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 454 ต่อ 0 เสียง ไม่ลงคะแนน1 เสียง เห็นด้วยกับกรรมาธิการฯ เสียงข้างมากให้มีกระทู้ถามสดด้วยวาจา โดยไม่ต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบล่วงหน้า


กำลังโหลดความคิดเห็น...