xs
xsm
sm
md
lg

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (ซ้ายมือ - ภาพจากแฟ้ม)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย” เป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ

วันนี้ (21 ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร”กำลังโหลดความคิดเห็น...