xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กวิน” ตั้งอดีต ผอ.กฎหมาย-เทศกิจ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ คุมงบพันล้าน “ตลาดนัด กทม.” พ่วงอดีต ผอ.เขตปทุมวัน-สวนหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บิ๊กวิน” ตั้งอดีต ผอ.สำนักกฎหมาย-เทศกิจ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบัญญัติควบคุม “สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร” พ่วง 3 ผู้ทรงฯ คุมงบพันล้าน “ตลาดนัด-ตลาดสด” ในสังกัด กทม. ร่วมบริหารกับกรรมการโดยตำแหน่ง ปลัด กทม. ผอ.สำนักคลัง ผอ.สำนักงานตลาดฯ

วันนี้ (19 ส.ค.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในคำสั่งที่ 2017/256 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาด กทม. ตามบทเฉพาะกาลข้อ 28 ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่เข้ามาควบคุม “สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร” พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และอดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี (กทม.) นายสัจจะ คนตรง อดีตผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และอดีตผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว อดีตผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และพ.ต.อ.ฤตวีร์ สุขเจริญ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. โดยให้มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา

ตามหมวด 2 ของข้อบญญัตินี้ ว่าด้วย “คณะกรรมการ” ให้มีคณะกรรมการจำนวนไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่ ปลัด กทม. หรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการสำนักการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานตลาด

ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินหรือการคลัง หรือการบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือกฎหมายหรือด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของสำนักงานตลาดที่ ผู้ว่าฯ กทม.แต่งตั้งจำนวนไม่เกินหกคน โดยในจำนวนนี้เมื่อรวมกับกรรมการในตำแหน่งแล้วจะต้องเป็นข้าราชการจำนวนไม่เกิน 3 คน

โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ไม่เป็นข้าราชการการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับสำนักงานตลาด หรือในกิจการที่กระทำให้แก่สำนักงานตลาด หรือในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับสำนักงานตลาด ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน หรือดารงตาแหน่งรวมกันไม่เกิน 8 ปี

โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร เห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงานตลาด, ให้ความเห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, ติดตามและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานตลาด, อนุมัติแผนการเงินและแผนการลงทุนของสำนักงานตลาดโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน ควบคุมการดำเนินงานของสำนักงานตลาด

รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงานของสำนักงานตลาด พร้อมปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม, จัดให้มีการตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ และทรัพย์สินของสำนักงานตลาด โดยให้รายงานการตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้งงบดุล และรายงานประจำปีเสนอผู้ว่าฯ กทม. รวมทั้งสามารถจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีของสำนักงานตลาด เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลแก่คณะกรรมการ พนักงาน เป็นต้น

โดยกรรมการชุดนี้จะควบคุมตลาดหลักๆ ใน กทม. 8 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดเทวราช ตลาดหนองจอก ตลาดบางกะปิ ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา ตลาดอรุณอัมรินทร์ และตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานตลาด กทม. ที่ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารตลาดนัดจตุจักร 1 หรือตลาดหมอชิต มูลค่ากว่าพันล้านบาท ต่อจาก ร.ฟ.ท.เมื่อ 2 ปีที่แล้ว รวมถึงตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) และตลาดนัดจตุจักร 2 หรือตลาดเมืองมีนบุรี เช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...