xs
xsm
sm
md
lg

อพท.เสริมศักยภาพชุมชนออกแบบผ้าภูอัคนี บุรีรัมย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อพท.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ้าภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้ชาวบ้านลงมือทำจริง เน้นใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว วัสดุท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ พร้อมขยายผลแก่สมาชิกในชุมชนบ้านเจริญสุข

นายพลากร บุปผาธนากร รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดอีสานใต้ ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียง คือ นายวรวรรธน์ วราสถิรวัฒน์ (อาจารย์แจ็คกี้) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ณ ชุมชนบ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากชุมชนดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญการทำผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนีอยู่แล้ว อพท. จึงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบไปช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน ซึ่งการออกแบบที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยให้จำหน่ายได้ราคาดีขึ้นและขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ นายวรวรรธน์ วราสถิรวัฒน์ ที่เป็นวิทยากรสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ ได้เคยนำเสนอผลงานแฟชั่นที่ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ส่วนการสอนให้แก่ชุมชนบ้านเจริญสุข ได้แนะนำให้ใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ตัว รวมถึงสอนเทคนิคการตัดเย็บ การตั้งราคา และช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยชุมชนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลากหลาย โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ตลอดจนถ่ายทอดให้แก่สมาชิกชุมชนด้วยกันเองต่อไป

นายพลากร กล่าวว่า โครงการนี้ อพท. ไม่ได้ทำเพียงแค่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีแนวทางที่จะพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ อพท. ดูแลในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัดด้วย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนใน 5 จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community – Based Tourism (CBT) คือการให้ชุมชนเป็นตัวตั้ง มีชุมชนเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวและชุมชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อการกระจายรายสู่ชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพและมีการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ทำให้คนในชุมชนไม่ต้องออกไปทำงานในเมืองใหญ่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน

“ที่ผ่านมา อพท. ได้ร่วมกับชุมชนใน 5 จังหวัดอีสานใต้ จัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจจุดเด่นจุดด้อย และศักยภาพของชุมชนด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารการจัดการของชุมชน การจัดการเศรษฐกิจสังคมของชุมชน การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการท่องเที่ยวของชุมชนด้วย”

นายพลากร กล่าวเพิ่มว่า การอบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ของ จ.บุรีรัมย์ในครั้งนี้ อยู่ในประเด็นที่การจัดการเศรษฐกิจของชุมชน และการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม โดยผลจากการประเมินศักยภาพนั้น บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คะแนนอยู่ในระดับดี มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของชุมชน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนคือ เขาพระอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟโบราณ คำว่า “ภูอัคนี” มาจากภูเขาไฟที่ดับแล้วในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีการนำสินค้าของชุมชนมาส่งเสริมร่วมกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟ เช่น เดินป่าท่องเที่ยวรอบภูเขาไฟเขาพระอังคาร มีกิจกรรมเดินเท้าเข้าไปเก็บเห็ดในฤดูฝน การให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นโดยวิทยากรของชุมชน

ส่วนด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม มีการนำผ้าหมักดินภูเขาไฟมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่จากที่มีอยู่เดิม (ผ้าผืนโทนสีส้มอมน้ำตาล) แต่เดิมนักท่องเที่ยวจะซื้อผ้าผืนกลับไป และนำไปใช้งานได้ไม่หลากหลายนัก เมื่อมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น ผลที่ได้คือมีการนำวัสดุท้องถิ่น เช่น ดอกไม้ที่อยู่ในชุมชนหลายชนิด รวมถึงต้นหญ้า และดอกหงอนไก่ นำมาประดิษฐ์เป็นลายปลอกหมอน เสื้อ กระโปรง กางเกง โดยพัฒนาการออกแบบให้สวยงามขึ้น รวมทั้งพัฒนาเป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ยางมัดผม โดยอาจขายได้เป็นชุด (Set) พร้อมกันทีเดียว ทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้นอีกด้วย

“ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของชุมชนในครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในชุมชนที่มาร่วมอบรมพร้อมกัน ซึ่งไม่ได้มีแค่ช่างตัดเสื้อหรือคนทอผ้า แต่มีสมาชิกที่มีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาร่วมด้วย ถึงแม้ไม่มีทักษะด้านการตัดเย็บ แต่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่มาแลกเปลี่ยนกัน ทดลองทำร่วมกัน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ถึง 7 อย่าง”

อย่างไรก็ตาม การทำงานของ อพท. เน้นที่การค้นหาศักยภาพของชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาให้เห็นผล เสริมให้เข้ากับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นการใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชน มีเรื่องราวมาจากชุมชน เมื่อพัฒนาแล้วก็จะยังคงอยู่กับชุมชนเพราะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

“งานของ อพท. ไม่ได้จบลงเท่านี้ เพราะต้องมีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเอง เช่น การวางแนวทางด้านการตลาดร่วมกัน มีการจัดกิจกรรมให้คนรู้จักชุมชนมากขึ้นและเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานใต้นั้น ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนยังไม่รู้จัก (Unseen) บางแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ร่วมกับชุมชนได้ เช่น ทำอาหาร ย้อมผ้า ทอผ้า หรือแกะสลักไม้ โดยจะมีการสำรวจและเตรียมความพร้อมร่วมกับชุมชน และพัฒนาร่วมกันต่อไป” นายพลากรกล่าวทิ้งท้าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...