xs
xsm
sm
md
lg

พตส.แนะ กกต.ปรับการทำงานสอดคล้อง รธน.60 เพื่อไม่ให้เลือกตั้งเสี่ยงโมฆะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กกต.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน พตส.เสนอแนวทางปรับการทำงาน กกต.ให้สอดคล้องกับอำนาจ รธน.60 เพื่อไม่ให้เลือกตั้งเสี่ยงโมฆะ เสนอใช้เครือข่ายให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจกับ ปชช.เพื่อการใช้สิทธิ


วันนี้ (9 ส.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก : Thailand’s Future” ประกอบด้วย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) วิทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.) สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT) และสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (พตส.) โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กกต.เป็นประธาน เปิดการประชุม

ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง หลักสูตร พตส.รุ่นที่ 9 นำเสนอหัวข้อ “Digital กกต. : การเลือกตั้งสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ที่ระบุว่าจากรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 มีการเลือกตั้ง 4 ครั้ง และในจำนวนนั้น 2 ครั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดการเลือกตั้งโมฆะ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และในรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้เพิ่มจำนวน กกต.จาก 5 คน เป็น 7 คน และยังเพิ่มอำนาจ กกต. ทั้งในเรื่องบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ มีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง จัดทำประชามติ ออกระเบียบต่างๆ และหน้าที่เพิ่มขึ้นมา คือ ตุลาการ ในการสืบสวนไต่สวน และยังมีอำนาจในการให้ใบส้ม มีอำนาจในการยกเลิกและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ บริบทที่ กกต.ได้เจอในการเลือกตั้ง 24 มีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ดร.อัมพรเสนอแนวทางปรับองค์กร กกต.ในอนาคตให้เข้ากับยุคดิจิทัล คือจะต้องปรับโครงสร้างขององค์กร ให้กระชับ จัดคนให้ถูกกับงาน ไม่เน้นที่จำนวนบุคคลากร ฝึกฝนบุคลากร ปรับกระบวนการทำงานใหม่ ปรับระบบดาต้าเบสของพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยังคงยึดแนวทางของสำนักงานที่ยึดในเรื่องสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

นอกจากการปรับปรุงให้มีความสามารถและคุณภาพแล้ว ในส่วนของกฎหมายก็จะต้องมีความปลอดภัยและไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ให้ความรู้แก่ประชาชนแบบรอบด้านโดยใช้เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อความเป็นอิสระในการใช้สิทธิเลือกตั้ง กลายเป็นพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง หลักสูตร พตส.รุ่นที่ 9 ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นำเสนอหัวข้อ “Digital กกต. : การเลือกตั้งสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 23 ม.ล.พัชรภากร เทวกุล นำเสนอหัวข้อ “ประชาธิปไตยป้ายหน้า : Next Stop Democracy” วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 61 รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ นำเสนอหัวข้อ “แนวคิดการบริหารราชการรูปแบบใหม่ (Agile Government) เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงและความท้าท้ายรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร วทต.รุ่นที่ 28 ดร.อาณัติ ลีมัคเดช นำเสนอหัวข้อ “นวัตกรรมทางการเงินในโลกยุคปัจจุบัน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อตลาดทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร TEPCoT รุ่นที่ 12 ดร.อดิทัต วะสีนนท์ นำเสนอหัวข้อ “Trade & Services 4.0” และ วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตร บ.ย.ส.รุ่นที่ 23 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร นำเสนอหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยในอนาคต New Tech, New Gen, New Thai”

กำลังโหลดความคิดเห็น...