xs
xsm
sm
md
lg

กสถ. ถาม 76 อบจ.ทั่วประเทศ พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นหรือยัง?? เน้น"ปลัดอบจ." ทราบขั้นตอน กม.ใหม่ หรือไม่?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กองการเลือกตั้ง กสถ. ทำแบบสอบถาม 15 ข้อ วัดความพร้อม "ทีมงานจัดการเลือกตั้งอบจ. 76 แห่งทั่วประเทศ" พร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นหรือยัง?? เน้นถามความคืบหน้ากับ "ปลัดฯอบจ." ทราบหรือไม่ ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ฉบับปี 2562

วันนี้ (30 ก.ค. ) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กองการเลือกตั้ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้จัดทำแบบสอบถามถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่งทั่วประเทศ เพื่อทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของ อบจ. ที่มีส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเป็นแบบสอบถาม 3 ตอน 20 ข้อ เพื่อวัดความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งของ อบจ. ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562

สำหรับแบบสอบถามดังกล่าว กำหนดผู้ตอบเพียง ปลัด อบจ.หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเท่านั้น ประกอบด้วย ความรู้เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อบจ. ความรู้ความเข้าใจกับเนื้อหาที่สำคัญของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่

โดยคำถาม ให้ผู้ตอบระบุเพียงว่า ทราบหรือไม่ทราบ ประกอบด้วย การเตรียมการจัดการเลืดตั้ง อบจ.ต้องเตรียมงบประมาณ คูหา และหีบบัตร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ , การเตรียมการจัดการเลือกตั้งอบจ. ต้องจัดเตรียมเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง เช่น การจัดอบรม การให้ความรู้ เป็นต้น , การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง อบจ. ต้องจัดเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งให้มิความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ,กสถ. มีหน้าที่ในการประสานงาน และ สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งอบจ. ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนความรู้ของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ 15 ข้อ มีคำถามให้ตอบ "ทราบหรือไม่ทราบ" เช่นกัน ประกอบด้วย ข้อ 1.การกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. ให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ,ข้อ 2.การกำหนดจำนวนสมาชิก อบจ.จะต้องคิดค่าเฉลี่ยของประชากรของจังหวัดในปีก่อนที่มีการเลือกตั้ง เพื่อคำนวณจำนวนสมาชิก อบจ.ที่พึงมี , ข้อ 3. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นของอปท. เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอปท. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น เช่น การรับสมัคร การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง รวมถึงการแต่งตั้งและจัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ด้วย

ข้อ 4. อปท.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ใบการจัดพิมพ์ และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง , ข้อ 5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุจำเป็นต่อบุคคลที่ กกต. มอบหมาย ก่อนหรือหลังวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะไม่เป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิตามกฎหมาย , ข้อ 6. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือมีไต้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ ครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น สิทธิการสมัคร รับเลือกตั้ง เป็นต้น

คำถามมีอีกว่า ข้อ 7. ท่านทราบหรือไม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง , ข้อ 8. การกำหนดเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีเป็นการเลือกตั้งเนื่องจากครบวาระหรือครบอายุ ให้หาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่ 180 วัน ก่อนวันครบวาระ หรือครบอายุและกำหนดสิ้นสุดการหาเสียงเลือกตั้งในเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง

"ข้อ 9. ท่านทราบหรือไม่ ในวันเลือกตั้งกำหนดระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8.00น. - 17.00 น. ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับอปท. ใดเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องมีเวลาออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง , ข้อ 10. ท่านทราบหรือไม่ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมีให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง , ข้อ 11. ท่านทราบหรือไม่ บทกำหนดโทษตามกฎหมายเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรืหารท้องถิ่น กรณีความผิดลักษณะเดียวกัน มีบทกำหนดโทษที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับบทกำหนดโทษชองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทบราษฎร"

ข้อ 12 ท่านทราบหรือไม่ กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คุ้มครองพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ หากกระทำการโดยสุจริต ไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง อาญา หรือ ทางปกครอง แต่หากกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ จะมีบทลงโทษเพิ่มขึ้น ข้อ 13. ท่านทราบหรือไม่ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัครรับเลือกตั้งด้วย

ข้อ 14. ท่านทราบหรือไม่ กฎหมายกำหนดให้การอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มืลักษณะจูงใจหรือ งดเว้นการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใน 90 วันก่อนวันครบวาระ นอกจากเป็นความผิดที่มีบทกำหนดโทษแล้ว ยังเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินด้วยและ ข้อ 15. ท่านทราบหรือไม่ กรณีที่การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กกต. จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน.


กำลังโหลดความคิดเห็น...