xs
xsm
sm
md
lg

“นิด้าโพล” ชี้คนเบื่อนักการเมืองตอบโต้กันทางโซเชียลฯ ทำตัวเป็นเน็ตไอดอล เมื่อไหร่จะเลิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ ปชช.ส่วนใหญ่เบื่อนักการเมืองตอบโต้กันทางโซเชียลฯ เมื่อไหร่จะเลิกเสียที ชี้เป็นการพยายามเอาชนะกันต่อหน้าสาธารณะ ทำตัวเป็นเน็ตไอดอล คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยให้ความสนใจ แนะไปตอบโต้กันเป็นทางการในสภาดีกว่า

วันนี้ (27 ก.ค.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,279 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับนักการเมืองที่ชอบแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล เช่น facebook twitter Instagram เป็นต้น อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อนักการเมืองที่ชอบแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.53 ระบุว่าน่าเบื่อ เมื่อไหร่จะเลิกสักที รองลงมาร้อยละ 19.16 ระบุว่าเป็นการพยายามเอาชนะทางการเมืองกันต่อหน้าสาธารณะ ร้อยละ 17.36 ระบุว่าเป็นการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ทางการเมือง ร้อยละ 9.85 ระบุว่าเป็นพวกที่พยายามทำตัวเป็น Net Idol สร้างกระแสเรียกร้องความสนใจ และเป็นแค่ละครการเมืองน้ำเน่าฉากหนึ่ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 9.15 ระบุว่า เป็นความพยายามสื่อสารกับสาธารณะโดยตรง ร้อยละ 6.41 ระบุว่าเป็นการเพิ่มบทบาททางการเมืองนอกสภาฯ ร้อยละ 5.47 ระบุว่า เป็นพวกที่ไม่ทุ่มเทกับงานในสภาฯ ร้อยละ 4.14 ระบุว่าเป็นพวกที่กลัวการเผชิญหน้า ขาดความกล้าหาญ ร้อยละ 2.66 ระบุว่า เป็นการป้องกันความรุนแรงที่ไม่จำเป็นจากการเผชิญหน้า ร้อยละ 4.46 ระบุอื่นๆ ได้แก่ รู้สึกเฉยๆ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และเป็นการใช้สื่อโซเชียลที่ไม่ถูกต้อง และร้อยละ 11.88 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนความสนใจของประชาชนต่อการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันของนักการเมืองผ่านสื่อโซเชียล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.16 ระบุว่า ไม่ค่อยให้ความสนใจ รองลงมา ร้อยละ 29.24 ระบุว่า ไม่สนใจเลย ร้อยละ 24.78 ระบุว่า ค่อนข้างให้ความสนใจ ร้อยละ 7.04 ระบุว่า ให้ความสนใจมาก และร้อยละ 0.78 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงช่องทางที่นักการเมืองควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.07 ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันอย่างเป็นทางการในสภาฯ รองลงมา ร้อยละ 22.67 ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ร้อยละ 16.34 ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันซึ่งหน้า ร้อยละ 12.90 ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันในเวทีสาธารณะต่าง ๆ เช่น งานสัมมนา เวทีปราศรัย ฯลฯ ร้อยละ 9.07 ระบุว่า ควรแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล ร้อยละ 0.08 ระบุว่า ควรเเสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำหรับให้นักการเมืองมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะ และร้อยละ 4.85 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจกำลังโหลดความคิดเห็น...