xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กฉิ่ง" สั่งตั้งวอร์รูมมหาดไทยรับแถลงนโยบาย เวียนผู้ว่า/อปท.ร่วม คาดถูกถล่มผัง EEC แปดริ้ว-ขยะ-อาหารเด็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"บิ๊กฉิ่ง" สั่งตั้งวอร์รูมมหาดไทย รับแถลงนโยบายฯครม.ประยุทธิ์ 2 วัน คาดถูกถล่ม "ผัง EEC ฉะเชิงเทรา-บริหารโรงไฟฟ้าขยะ-อาหารกลางวันเด็กท้องถิ่น" เวียนหนังสือด่วน ผู้ว่า 77 จังหวัด อปท. 8 หมื่นแห่ง กำหนดตัวจนท.ประสานข้อมูล ติดตามถ่ายทอดสดทีวี/วิทยุ ทุกประเด็น แจ้งข้อมูลรัฐมนตรีตอบได้ทุกประเด็น

วันนี้ (24 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บริหารกระทรวงระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กทม.และเมืองพัทยา รวมถึง หนังสือจากหน่วยงานในกำกับ ส่งถึง อปท.กว่า 8 หมื่นแห่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ในวันที่ 25- 26 กรกฎาคม นี้ โดยกระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานในการแถลงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ หน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

1. มอบหมายผู้บริหารระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้ประสานงานหลัก ประจำ ณ ที่ตั้ง หน่วยงาน เพื่อติดตามการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และทางวิทยุเครือข่ายของสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับขี้แจงหากมีการอภิปรายพาดพิงถึงหน่วยงาน ในระหว่างการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปประจำศูนย์ประสานงานในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาของกระทรวงมหาดไทย ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานละ 2 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานการจัดทำข้อมูลชี้แจงของหน่วยงาน

3. จัดเตรียมข้อมูลประเด็นที่คาดว่าจะถูกอภิปรายในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

"ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กว่า 8 หมื่นแห่ง มีผู้ประสานงานประจำที่ตั้ง ติดตามการถ่ายทอดสดเพื่อติดตามข้อมูล สำหรับการชี้แจงหากมีการอภิปรายถึงหน่วยงานในระหว่างแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภา เพื่อเป็นข้อมูลให้ รมว.มหาดไทย และรมช.มหาดไทย ชี้แจงได้"รายงานระบุ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังคาดการณ์ประเด็นที่จะถูกพาดพิงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เช่น 1.การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ประเด็นผลกระทบที่เกิดกับผู้ค้าขาย การจัดสถานที่ให้ผู้ค้าขาย 2. อาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นคุณภาพอาหาร จัดอาหารไม่เป็นไปตามรายการที่สั่งจ้าง 3.การแก้ไขปัญหา กลุ่ม P- MOVE

4. การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน ประเด็นความซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น งบประมาณหอกระจายข่าว 5.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประเด็นงบประมาณจำนวนมากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เต็มที่ ความยั่งยืนของการแก้ปัญหา นํ้าอุปโภค-บริโภค มีการจัดการอย่างไร มีการสื่อสารให้ประชาชนที่ไค้รับผลกระทบ อย่างไร

6. การบริหารจัดการขยะ ประเด็นการยกเว้นผังเมือง การทำ EIA โรงไฟฟ้าขยะ การลักลอบขนขยะมลพิษจากต่างประเทศ 7. ถนนยางพารา ประเด็นราคายางตกตํ่า การฮั้วประมูล การคำนวณถึงต้นทุนและระยะเวลาการใช้งาน 8. ประปาท้องถิ่น ประเด็นสร้างแล้วใช้ไม่ได้ 9 . กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเด็นติดตามประเมินผลกองทุนฯ 10. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐ 5 แสน สูญเปล่า ไม่ได้ตามความต้องการของประชาชน ตลาดถูกทิ้งร้าง ตัวอย่างที่ตลาดนัดบุตำแย ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เหลือร้านค้าไม่กี่ร้าน เสนอโครงการลอยๆ แต่ได้เงินมาใช้

11. การกระจายอำนาจ/การเตรียมการ เลือกตั้งท้องถิ่น 12.ผัง EEC ประเด็น ผัง EEC พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 13. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวม 14. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหน่วยงาน และ 14. โครงการไทยนิยมยั่งยืน ประเด็น โครงการหมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท Otop นวัตวิถีความคุ้มค่าของโครงการ ขายของไม่ได้ ตลาดรกร้าง เป็นต้น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...