xs
xsm
sm
md
lg

นายก ส.นักประดิษฐ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ‘คุณหญิงกัลยา’ แนะพัฒนาเด็กสามารถสร้างนวัตกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกสมคมนักประดิษฐ์ฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ‘คุณหญิงกัลยา’ แนะให้พัฒนาเด็กมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้าน รมช.ศึกษาธิการ รับ 3 มีปัญหาใหญ่ ‘เด็ก-ครู-ผู้ใหญ่’ ยันพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหา

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนะและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้ง มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะด้วย

โดยนายภณวัชร์นันท์กล่าวว่า ตนเห็นว่า การที่คุณหญิงกัลยาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันเป็น อว.) และมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น ถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับงาน เพราะเนื่องจากบุคลิกของคุณหญิงกัลยาที่เปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะและจิตวิญญาณของความเป็นครู และยังมีความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถผลักดันให้งานการศึกษาของไทยมีความก้าวหน้าในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่คุณหญิงกัลยามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง และจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หันมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และยังสร้างธุรกิจให้ครอบครัวได้แก้จน สร้างคน สร้างชาติ ได้เป็นอย่างดี

นายภณวัชร์นันท์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนได้มีข้อเสนอที่จะช่วยให้พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาในระดับสาธารณะ เช่น อาจจะมีการสอดแทรกเนื้อหาการประดิษฐ์หรือการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่ ป.1 โดยค่อยๆ ไต่ระดับเนื้อหาเรื่อยๆ จนสามารถให้เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ทำให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่ไปด้วย ดังนั้นจึงอยากจะให้ทางกระทรวงฯ จัดเนื้อหาและกิจกรรม Camp Invention เข้าค่ายฝึกประดิษฐ์นวัตกรรมขั้นพื้นฐาน และพัฒนาทั้งในด้านการศาสนา และจิตอาสา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งขอให้ทางกระทรวงฯเร่งผลักดันพื้นที่ที่ศักยภาพในการด้านศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อจากพื้นที่ที่มีการนำร่องไปแล้ว 6 จังหวัด คือ ระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีส่วนร่วม โดยส่วนกลางทำหน้าที่ดูข้อจำกัดต่างๆ บางส่วนเท่านั้น เช่น งบประมาณ หรือการบริหารงานบุคคล เป็นต้น ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา และการเรียนรู้ เป็นไปโดยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งอื่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา รวมทั้งถือเป็นการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา นำไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาของประเทศอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต่อไปด้วย

ทางด้านคุณหญิงกัลยาระบุว่า ตนจะรับข้อเสนอตามที่นายภณวัชร์นันท์ได้กล่าวเอาไว้ การมาดำรงตำแหน่งของตนในฐานะที่ตนอยู่ในแวดวงการศึกษามานานนั้น มองปัญหาออกได้เป็น 3 เรื่องใหญ่ เช่น ปัญหาของเด็กนักเรียน ที่นอกจากปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วยังพบกับปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะต้องให้ผู้ปกครองและครูเข้ามาดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสม ปัญหาของครูผู้สอนที่เป็นปัญหาหลักๆ และอยู่ในความสนใจของประชาชนก็คือ ปัญหาหนี้สินครู เพราะหากครูยังมีหนี้สินรุงรังก็จะไม่สามารถทุ่มเทความคิดและสติปัญญาในการสอนได้ โดยอาจจะมีการปรึกษาหารือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และธนาคารพาณิชย์ ในการแก้ไขปัญหา และปัญหาความคาดหวังของผู้ปกครองและประชาชนที่หวังว่าการศึกษาของประเทศไทยมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น ก่อนเรียนต้องมีสมาธิ หลังเรียนเด็กจะมีความสุข จะต้องมีความร่วมมือกับทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อร่วมกันทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้เด็ก เยาวชน และคนไทยมีความรู้ในเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวไปสู่มนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่จะต้องไม่ละทิ้งสิ่งดีๆ ที่เคยมีในวงการการศึกษาของไทยด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...