xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.สั่งใช้ กม.ฟันสายสื่อสารเอกชนบนเสา กฟภ. พบ 2 ปีผู้ประกอบการทำมึน ยังปล่อยรุงรัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ปลัดมท." สั่งใช้กม.ฟันผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมท้องถิ่น หลายพื้นที่ยังมึน! เหตุ 2 ปี จัดระเบียบบนเสาไฟฟ้า ของกฟภ. บางแห่งยังไร้การรื้อถอน สั่งผู้ว่าฯ ใช้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของกฟภ. หวังลดความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เผยปัจจุบัน ในพื้นที่ 74 จังหวัด มีเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่มีสายสื่อสารพาดกว่า 7 ล้านต้น พบที่ผ่านมาจัดการได้แค่ 13,000 ต้น

วันนี้ (21 ก.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รอบใหม่ ภายหลังได้แจ้งให้จังหวัดประสานแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

พร้อมทั้งแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ ประสานงานกับผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 ประกอบกับ กฟภ.ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของ กฟภ.

"กฟภ. มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและหรือ อุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน"

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท 0202.3/ ว1284 ถึงผู้ว่าราชการงหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ภายหลังมหาดไทยได้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ว่า สามารถดำเนินการใดๆ กับสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่ได้หรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ มหาดไทยได้รับทราบว่า กฟภ. สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 โดย สั่งการให้จังหวัดแจ้งให้กฟภ.ระดับจังหวัด อำเภอ และสาขาย่อยอำเภอ ประสานกับผู้ประกอบการรายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อขอความร่วมมือนำไปปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าว และให้แจ้ง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. อย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านั้น กฟภ. ได้ทำการแก้ไขระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากพบว่า มีการละเมิดพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก และผู้ปฏิบัติงานประสบปัญหาในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดฯ เช่น เรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ (ค่าปรับ) หรือเรียกเก็บได้ แต่ผู้ประกอบการไม่ยอมรื้อถอนและไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ จึงมีการเสนอขั้นตอนเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดี รวมถึงกำหนดขั้นตอนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

“โดย กฟภ. ได้เปลี่ยนแปลง ระเบียบเดิมว่าด้วยการแจ้งผู้ละเมิดให้ดำเนินการรื้อถอนสายโทรคมนาคมและเคเบิลทีวี จากแจ้ง 3 ครั้ง โดยให้เวลาดำเนินการครั้งละ 15 วัน หากไม่ดำเนินการ กฟภ. จากรื้อถอนเองและเรียกเก็บค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายการรื้อถอน เป็น แจ้งให้ผู้ดำเนินการที่ละเมิดชำระค่าสินไหมและดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 /ปี ตั้งแต่วันที่ตรวจพบจนถึงวันที่ดำเนินการรื้อถอนสายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออกจากเสาไฟฟ้าภายใน 45 วัน”

ทั้งนี้ กฟภ. มีพื้นที่ความรับผิดชอบ 74 จังหวัด มีเสาไฟฟ้าที่มีสายสื่อสารพาดเสาไฟฟ้าจำนวนกว่า 7 ล้านต้น ในการดำเนินงานจัดระเบียบ กฟภ. ได้ทยอยดำเนินการ โดยแผนในปีแรก 2560 ได้เริ่มดำเนินการ kick off รื้อถอนสายและอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน รวมทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. จำนวน 13,000 ต้น ใน 106 เส้นทางทั่วประเทศ คิดเป็นระยะทาง 300 กิโลเมตร.กำลังโหลดความคิดเห็น