xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เผยอาเซียนจับมือชิงเจ้าภาพบอลโลก 2034 ลั่นไม่เกินเดือนหน้าไทยเดินสู่ปชต.เรียบร้อย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ประยุทธ์" เผยผู้นำอาเซียน หนุนให้ร่วมมือเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลโลก 2034 ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมเป็นเจ้าภาพประสบสำเร็จ พร้อมยันไม่เกินเดือนหน้าไทยเดินสู่ปชต.เรียบร้อย เห็นพ้องระวังภัยคุกคามไซเบอร์-hatespeech

วันนี้ (23มิ.ย.) เมื่อเวลา 13.45 น. ห้อง Crystal Hall โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ว่า การพบหารือกับผู้นำอาเซียนและการหารือกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เป็นโอกาสที่ดียิ่งที่ครอบครัวอาเซียนของเราจะร่วมมือเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพื่อสร้าง ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และก้าวไปสู่อนาคต ภายใต้กรอบของแนวคิดหลักของ การเป็นประธานอาเซียนของไทย ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ซึ่งผู้นำทุกท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การประชุมสุดยอดอาเซียนได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน โดยมีการประชุมแบบเต็มคณะ และต่อเนื่องมา ในช่วงเช้าของวันนี้ ที่มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนการดำเนินการของไทยใน การสร้างความยั่งยืนให้อาเซียนในทุกมิติเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การปฏิวัติ อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันระหว่างประเทศนอกภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา อาเซียนได้ดำเนินการตามแนวคิดหลักและก่อให้เกิดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเสริมสร้าง ความมั่นคงที่ยั่งยืน การสร้างอาเซียนที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ และการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางยุทธศาสตร์ ให้กับอาเซียน และให้เกิดเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคของเรา ซึ่งเจตนารมณ์ร่วมของผู้นำในอาเซียน ในเรื่องนี้ได้รับการยืนยันผ่านการรับรองวิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เพื่อสร้างภูมิภาคที่ยั่งยืนและปลอดภัยสาหรับประชาชนในทุกสถานการณ์ อาเซียนเห็นพ้องว่า ปัญหาขยะทะเล เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบในวงกว้างต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และทรัพยากรทางทะเล ที่ประชุมจึงได้รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ที่แสดง เจตนารมณ์ของอาเซียนที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยสนับสนุนนวัตกรรม แนวคิด รวมทั้ง เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆนอกจากนี้ เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและภัยพิบัติ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันเปิดตัวคลังเก็บ สิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของ อาเซียน ที่เรียกกันว่าศูนย์เดลซ่า (DELSA) และดำเนินการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเป็นองค์กรของอาเซียน อย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความตระหนักรู้และอัตลักษณ์ของอาเซียนในระดับประชาชน เป็นหนึ่งในวาระการดาเนินงานที่สาคัญของเรา ผู้นำอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรม อาเซียน 2562 และจะมีการดำเนินการกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมอาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า อาเซียนให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งสมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชน และภาคธุรกิจ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและย้ำความสาคัญของประชาคม อาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมบทบาทนาของอาเซียนในการดาเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยอาเซียนได้ใช้เวลาหารือและจัดทาเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียนในเรื่องนี้ ตั้งแต่ผมได้เสนอให้อาเซียน มีบทบาทที่สาคัญในการเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในการประชุมอีเอเอส (EAS) ที่ฟิลิปปินส์ เมื่อปลายปี 2560 ในการนี้ ผมขอขอบคุณประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่ได้มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนมุมมองของ อาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก ซึ่งอาเซียนได้ตกลงกันว่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ ความไว้เนื้อ เชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ รวมทั้ง หลักการที่บรรจุอยู่ในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ แทค (TAC) อาเซียนเห็นว่า ความร่วมมือในกรอบอินโด-แปซิฟิก จะต้องตั้งบนพื้นฐานของความเป็นแกนกลางของอาเซียน ช่วยสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่าย เกื้อกูลกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม แก่ประชาชนเป็นสาคัญ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และเห็นพ้องกับไทย ที่จะผลักดันให้การเจรจาอาร์เซ็ป (RCEP) แล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้า (trade tension)ระหว่างคู่ค้า ที่สาคัญของอาเซียน นอกจากนี้ อาเซียนยินดีกับการมีอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่ที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งพร้อมจะเปิดทาการ อย่างเป็นทางการในวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียนในวัน 8 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“วันนี้ผู้นำทั้งหลายได้สนับสนุนให้อาเซียนร่วมมือกันเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอลโลก หรือ ฟีฟ่าเวิล์ดคัพในปี 2034 ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนอาเซียนทุกคน สนับสนุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อบรรลุฝันนี้ด้วยกัน”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวขอบคุณผู้นำทุกคนที่ให้การสนับสนุนไทยในการเป็นประธานอาเซียน และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนไทยที่ให้ ความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จ รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้ให้ความสนใจติดตามและรายงานข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกครั้ง โดยจะมีผู้นำจากนอกภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

ในช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในการเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งทุกประเทศไม่มีใครว่าอะไรและตนได้ยืนยันไปว่าไม่เกินเดือนหน้าทุกอย่างทุกอย่างจะเรียบร้อย ไม่มีใครสงสัยอะไร อยู่ที่เราอยู่ที่พวกเราจะทำความเข้าใจกันเองให้ได้ ทั้งนี้ผู้นำทุกประเทศเห็นพ้องร่วมกันถึงภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และ Hate speech ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน และจำเป็นต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขกำลังโหลดความคิดเห็น...