xs
xsm
sm
md
lg

ทำเนียบฯทุ่ม 25 ล้าน ซื้อ"ซอฟต์แวร์สารสนเทศ" วาง 8 ระบบสุดไฮเทค เฉพาะ"บัตรแสดงตนดิจิทัล" ขรก./สื่อ ดูข้อมูลผ่าน“ทะเบียนราษฎร์/บัตรปปช.”ได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทำเนียบรัฐบาลทุ่ม 25 ล้าน ซื้อ "ซอฟต์แวร์สารสนเทศ"วาง 8 ระบบสุดไฮเทค รับรัฐบาลดิจิทัล อำนวยความสะดวกงาน "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี" ฐานข้อมูลบุคลากร บัตรแสดงตน บัตรผ่านยานพาหนะ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลของที่ระลึกนายกรัฐมนตรี จัดการรถส่วนกลาง ห้องประชุม เน้นความมั่นคงปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เผยเฉพาะ"บัตรแสดงตน" ขรก./สื่อ สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน“ระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรปปช.” พร้อมนำเข้า “ข้อมูลเบื้องต้น” ของบุคคลภายนอกได้

วันนี้(19 มิ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิารนายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธิประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยได้ประกาศราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

ทั้งนี้ จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ฯ ดังกล่าว สลน.ระบุว่า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการระบบบริหารจัดการภายในรูปแบบดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานแต่ละระบบเข้าด้วยกันอย่างน้อย 8 ระบบ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลบุคลากร การจัดการบัตรแสดงตน การจัดการบัตรผ่านยานพาหนะ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลของที่ระลึกนายกรัฐมนตรี การจัดการรถยนต์ส่วนกลาง การจัดการห้องประชุม และบริการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

"เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สลน. ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัย มีความสะดวก รวดเร็วทันเหตุการณ์ และเท่าทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลังจากได้เพิ่มระบบงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์รัฐบาลไทย ระบบเว็บไซต์ สลน."

ทั้งนี้ สลน. ยังได้ระบุ คุณลักษณะเฉพาะ "สเปก" ลิขสิทธิซอฟต์แวร์ดังกล่าว ในขอบเขตงานหรือ TOR ประกอบด้วย สิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เฉพาะวัตถุประสงค์ สำหรับ สลน. ,รองรับการทำงานแบบ Responsive Web Application ที่สามารถแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Smartphone Tablet Notebook และ Desktop ระบบสามารถบริหารจัดการ “การระบุตัวตน” (Authentication) ทุกระบบได้ และระบบสามารถบริหารจัดการ “สิทธิการเข้าใช้งานระบบ” (User Right) ทุกระบบได้

สำหรับ "สเปก" ดังกล่าวประกอบด้วย ลิขสิทธ์การใข้ขอฟต์แวร์สำเร็จรูปรายปี ในลักษณะ Robotic Process Automation ที่สามารถ รองรับการบริหารจัดการกระบวนงานผ่านหุ่นยนต์เสมือน ชนิด Attended Robot ไม่น้อยกว่า 5 Robots และ โปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์เสมือน (Development Tool) จำนวน 1 User

อุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและในอนุญาตขับรถยนต์ชนิดแถบแม่เหล็ก (Smart Card & Magnetic Card Reader) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด ,อุปกรณ์พิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์บุคคล (Identification & Authentication) ผ่าน เทคโนโลยี “ Face Recognition” และ “ Fingerprint Recognition” และ “ ID Card Reader” และ “Password” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบ NAS Storage ชนิดไม่น้อยกว่า 4 Bays ที่มีความจุรวมไม่น้อยกว่า 56 TB และมี CPU 4 Core ขนาดไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมี Memory DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB และ มี 1 GB Lan ไม่น้อยกว่า 2 Ports

บริการข้อความสั้นประสิทธิภาพสูง เพื่อการส่งรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียวแบบ OTP (One Time Password) ในลักษณะเรียลไทม์ (Real-time) หรีอ Bulk SMS Service ที่สามารถทำงานตอบสนองกับระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ แนวทางที่มีความ ปลอดภัยสูงกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่า

จอแสดงผลสำหรับติดตั้งประจำด้านนอกห้องประชุมแบบจอสัมผัส (Touch Screen) ชนิด Power over Ethernet ที่มีระบบปฏิบัติการ (Operating System) แบบ Android และมีพื้นที่แสดงผล วัดตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด

จอแสดงผล ชนิด Smart TV สำหรบติดตั้งประจำอาคาร ในลักษณะสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ที่มีพื้นที่แสดงผล วัดตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด และ เครื่องพิมพ์ QR Code จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง พร้อม Label ไม่น้อยกว่า 10,000 ชุด เป็นต้น

ทั้งนี้พบว่า เฉพาะในส่วนของ "การจัดการบัตรแสดงตน และ การจัดการบัตรผ่านยานพาหนะ" สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างในทำเนียบรัฐบาล และสื่อมวลชนนั้น มีสเปกว่า จะต้องสามารถกำหนดสถานะปัจจุบันของบัตร ทั้ง “ยกเลิก” “หมดอายุ” และ “ถูกต้อง” โดยแสดงเป็นลายนํ้าบนสำเนาดิจิทัลของบัตร รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ “ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลบุคลากร”

สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจาก “ระบบทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน” ของ กรมการปกครอง และ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากการอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนผ่าน “Smart Card Reader” ได้ รวมถึงสามารถนำเข้า “ข้อมูลเบื้องต้น” ของบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะขอมีบัตรแสดงตนหรือบัตรผ่านยานพาหนะ ประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย เช่น “เลขประจำตัวประชาชน” “คำนำหน้านาม” “ชื่อ” “สกุล” “ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” (อีเมลล์) และ “หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่” เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีระบบแจ้งเตือนสถานะการหมดอายุของบัตรได้ด้วย โดยทุกระบบสามารถแจ้งเตือนแบบ "เรียลไทม์"ผ่านระบบแอพลิเคชั่นไลน์ และอีเมลล์ได้.


กำลังโหลดความคิดเห็น...