xs
xsm
sm
md
lg

มติ กกต.ไม่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ เหตุเลยเวลา สั่งตั้ง กก.สอบใน 7 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“อิทธิพร” เผย กกต.มีมติวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนิวซีแลนด์ นับคะแนนไม่ได้ เหตุเลยเวลาและประกาศผลไปแล้ว พร้อมตั้ง กก.สอบใน 7 วัน

วันนี้ (26 มี.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.เป็นประธานการประชุม กกต.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จากนิวซีแลนด์ ประมาณ 1,542 ใบ เป็นบัตรเสียหรือไม่ โดยภายหลังการประชุม นายอิทธิพร เปิดเผยว่า กกต.มีมติวินิจฉัยให้บัตรดังกล่าว เป็นบัตรที่เอามานับคะแนนไม่ได้ เพราะเวลานับคะแนนปิดไปแล้ว ซึ่งที่ประชุม กกต.ไม่ได้นำมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาพิจารณา

ด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า ในการประชุม กกต. วันนี้ กกต. ได้พิจารณากรณีถุงเมลการทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส5/2 )ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ มาไม่ทันการคัดแยกและไม่ทันการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง จึงมีมติว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้ เพราะการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในแต่ละเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนนได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วและได้มีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วด้วย พร้อมทั้งให้สำนักงาน กกต.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและรายงานผลให้ กกต.พิจารณาภายใน 7 วัน

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ชี้แจงว่าที่ประชุม กกต.มีมติว่าไม่สามารถนำบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ส่งมาจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบมานับคะแนนได้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ระบุว่ามีการส่งบัตรเลือกตั้งมาถึงสถานที่นับคะแนนภายหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว

ดังนั้น กกต.จึงไม่มีอำนาจสั่งมิให้มีการนับคะแนน อีกทั้งไม่มีระเบียบรองรับ เนื่องจากบัตรเลือกตั้ง ยังไม่ได้ถูกจัดส่งไปตามเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขต ภายหลังการเริ่มนับคะแนนแล้ว ซึ่งกรณีที่จะเข้าข่ายมาตรา 114 นั้น บัตรเลือกตั้งจะต้องถูกส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งหลังจากที่มีการเริ่มนับคะแนนแล้วเท่านั้น กกต.จึงจะมีอำนาจสั่งไม่ให้นับคะแนนและให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ กกต.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วภายใน 7 วัน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กกต.ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีความเห็นอย่างไรต่อไป ขณะนี้ยังเร็วไปที่จะแสดงความเห็น เพราะต้องนำเข้าที่ประชุม กกต.เพื่อพิจารณาร่วมกันก่อน

ส่วนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของประเทศนิวซีแลนด์นั้น กกต.ก็จะทำการเก็บรักษาไว้เพื่อไม่ให้มีการนำบัตรไปนับคะแนน เพราะการนับคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...