xs
xsm
sm
md
lg

สรุปยอดว่าที่ ส.ส. 350 เขต 77 จังหวัด เพื่อไทยคว้า 137 ที่นั่ง พปชร.ได้ 97 ที่นั่ง ภูมิใจไทย 39-ปชป.33

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กกต. เผยผู้ได้รับคะแนนเลือดตั้งสูงสุดแบบรายจังหวัด/เขตอย่างไม่เป็นทางการ พบพรรคเพื่อไทยได้จำนวน ส.ส. มากที่สุด 137 ที่นั่ง รองลงมาพรรคพลังประชารัฐ 97 ที่นั่ง ส่วนพรรคภูมิใจไทยได้ 39 ที่นั่ง แซงพรรคประชาธิปัตย์ ได้เพียง 33 ที่นั่ง

วันนี้ (25 มี.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 อย่างไม่เป็นทางการ 95% รวม 350 เขต 77 จังหวัด โดยพรรคเพื่อไทยได้จำนวน ส.ส. 137 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐ 97 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย 39 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ 33 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่ 30 ที่นั่ง พรรคชาติไทยพัฒนา 6 ที่นั่ง พรรคประชาชาติ 6 ที่นั่ง พรรคชาติพัฒนา 1 ที่นั่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ที่นั่ง สำหรับการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด แบบรายจังหวัด/เขตอย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้

แม่ฮ่องสอน
เขต 1 นายปัญญา จีนาคํา พรรคพลังประชารัฐ

เชียงราย
เขต 1 นายเอกภพ เพียรพิเศษ พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายพีรเดช ค้าสมุทร พรรคอนาคตใหม่
เขต 7 น.ส.ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย

ลำปาง
เขต 1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายไพโรจน์ โล่ห์สมุทร พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

อุตรดิตถ์
เขต 1 นายกนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พรรคเพื่อไทย

น่าน
เขต 1 นางสิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย

แพร่
เขต 1 นายเอกการ ชื่อทรงธรรม พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายกฤติตนัย สันแก้ว พรรคอนาคตใหม่

พะเยา
เขต 1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ

เชียงใหม่
เขต 1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายนพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายวิทยา ทรงคํา พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 7 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย
เขต 8 นายสุรพล เกีบรติไชยากร พรรคเพื่อไทย
เขต 9 นายศรีเรศ โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย

ลำพูน
เขต 1 นายสงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย

ตาก
เขต 1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุก พรรคพลังประชารัฐ

สุโขทัย
เขต 1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสมเจตน์ ลิมปะพัฒธุ์ พรรคภูมิใจไทย

พิจิตร
เขต 1 นายพรชัย อินทร์สุข พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พรรคพลังประชารัฐ

กำแพงเพชร
เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายจรัญ อิสระบัณฑิตกุล พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ

พิษณุโลก
เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายอนุชา น้อยวงค์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจvพรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายมานัส อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ

เลย
เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

บึงกาฬ
เขต 1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย

อุดรธานี
เขต 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นางอาภรณ์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย
เขต 7 นายเกรียงศีกดิ์ ฝ้ายศรีงาม พรรคเพื่อไทย
เขต 8 นางเทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย

หนองคาย
เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 น.ส.ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพี่อไทย

สกลนคร
เขต 1 นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายนิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายพัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย
เขต 5 น.ส.สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายเกษม อุประ พรรคเพื่อไทย

กาฬสินธุ์
เขต 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นางวีรัวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย

เพชรบูรณ์
เขต 1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายเอี่ยม ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ

ขอนแก่น
เขต 1 นายฐิตินันท์ แสงนาค พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายวัฒนา ช่างเหลา พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย
เขต 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย
เขต 8 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย
เขต 9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 10 นายบัลลังก์ อรรณนพพรพรรคเพื่อไทย

นครพนม
เขต 1 นายศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย

หนองบัวลำภู
เขต 1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคเพื่อไทย

ชัยภูมิ
เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกรียติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายมานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัตนกุล พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย

อำนาจเจริญ
เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย

สุรินทร์
เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย
เขต 7 นายชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย

ยโสธร
เขต 1 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายธนกร ไชยกุล พรรคเพื่อไทย

ร้อยเอ็ด
เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 น.ส.จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย
เขต 7 นายศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย

บุรีรัมย์
เขต 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย
เขต 6 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย
เขต 7 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

ศรีสะเกษ
เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 7 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 นางผ่องศรี แซ่จึง พรรคเพื่อไทย

อุบลราชธานี
เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 น.ส.กิตติ์ธญัญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย
เขต 8 น.ส.แนน บุณย์ธิตา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์
เขต 9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย
เขต 10 นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม
เขต 1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายสุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย

มุกดาหาร
เขต 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายบุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย

ตราด
เขต 1 นายศักดินัย นุ่มหนู พรรคอนาคตใหม่

นครราชสีมา
เขต 1 นายเกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา
เขต 3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายอิธรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 7 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 9 นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคภูมิใจไทย
เขต 10 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ
เขต 12 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย
เขต 13 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 14 นายสุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย

ฉะเชิงเทรา
เขต 1 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสุชาติ ตันเจริญ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคอนาคตใหม่

ระยอง
เขต 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 นายธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 นายสมพงษ์โสภณ พรรคพลังประชารัฐ

ลพบุรี

เขต 1 นายประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย

ชลบุรี
เขต 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคอนาคตใหม่
เขต 6 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคอนาคตใหม่
เขต 7 น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ พรรคอนาคตใหม่
เขต 8 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

นครสวรรค์
เขต 1 นายภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายวีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย
เขต 5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ

ปราจีนบุรี
เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย

นครนายก
เขต 1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย

สระแก้ว
เขต 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

จันทบุรี
เขต 1 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายจารึก ศรีอ่อน พรรคอนาคตใหม่
เขต 3 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคอนาคตใหม่

สระบุรี
เขต 1 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายสมบัติ อำนาคะ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย

อุทัยธานี
เขต 1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย

สิงห์บุรี
เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

สมุทรสงคราม
เขต 1 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์

อ่างทอง
เขต 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย

ชัยนาท
เขต 1 นายอนุชา นาคาศัย พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคพลังประชารัฐ

เพชรบุรี
เขต 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายสุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ

ราชบุรี
เขต 1 น.ส.กุลวลี นพอมรมบดี พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจน พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย

สุมทรสาคร
เขต 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่
เขต 2 นายสมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่
เขต 3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ

กรุงเทพมหานคร
เขต 1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคอนาคตใหม่
เขต 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 7 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 10 นายการุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย
เขต 11 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย
เขต 12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย
เขต 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย
เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย
เขต 17 นายศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ
เขต 18 น.ส.ธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย
เขต 19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ
เขต 20 นายมณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่
เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคอนาคตใหม่
เขต 22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคอนาคตใหม่
เขต 23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่
เขต 24 นายทศพร ทองศิริ พรรคอนาคตใหม่
เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่
เขต 26 นายวัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย
เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคอนาคตใหม่
เขต 28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคอนาคตใหม่
เขต 29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย
เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคพลังประชารัฐ

สุพรรณบุรี
เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 3 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา

นนทบุรี
เขต 1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย
เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย
เขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย

กาญจนบุรี
เขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายสมเกียรติ วอนเพียร พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ

สมุทรปราการ
เขต 1 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 น.ส.ภริม พลูเจริญ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู พรรคอนาคตใหม่
เขต 5 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ
เขต 6 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 7น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ

นครปฐม
เขต 1 พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต 3 น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคอนาคตใหม่
เขต 4 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5นางจุมพิตา จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่

ปทุมธานี
เขต 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย
เขต 2 นายศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายอนาวิล รัตนสถาพร พรรคอนาคตใหม่
เขต 4 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 5 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย
เขต 6 นายพิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย

พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายนพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย
เขต 4 นายจิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย

ระนอง
เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

ปัตตานี
เขต 1 นายอันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายอับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 นายอนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ
เขต 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ

ยะลา
เขต 1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ
เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ

ประจวบคิรีขันธ์
เขต 1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒน์ศักดิ์ พรรคเพื่อไทย
เขต 3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์

นครศรีธรรมราช
เขต 1 นายรงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์
เขต 7นายสายัณห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ
เขต 8 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์

ภูเก็ต
เขต 1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ

พัทลุง
เขต 1 นายภูมิศิษฏ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย
เขต 3 นายนริศขา นุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

ตรัง
เขต 1 นายนิพันธ์ ศิริธร พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์

สตูล
เขต 1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย
เขต 2 นายวรศิษฎ์เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

ชุมพร
เขต 1 นายชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 นายสุพล จุลใส พรรครวมพลังประชาชาติไทย

พังงา
เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร พรรคประชาธิปัตย์

กระบี่
เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย

นราธิวาส
เขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ
เขต 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ

สุราษฎร์ธานี
เขต 1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์
เขต 3 น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์
เขต 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์
เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์

สงขลา
เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พรรคพลังประชารัฐ
เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พรรคพลังประชารัฐ
เขต 3 นายพยม พรหมเพชร พรรคพลังประชารัฐ
เขต 4 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ
เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์
เขต 6 นายถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์
เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย
เขต 8 พ.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์
กำลังโหลดความคิดเห็น...