xs
xsm
sm
md
lg

เผยรายชื่อชิงดำ 150 ที่นั่ง “ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ” ใครเป็นใครเดี๋ยวรู้กัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


MGR Online - เผยรายชื่อว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลุ้นชิงดำเก้าอี้ 150 ที่นั่ง ตามระบบเลือกตั้ง “จัดสรรปันส่วนผสม” คาด “พรรคเพื่อไทย” ไม่ได้สักที่นั่งเดียว ส่วน “พรรคพลังประชารัฐ” ได้ประมาณ 18 ที่นั่ง “พรรคอนาคตใหม่” พุ่งประมาณ 51 ที่นั่ง

หมายเหตุ : หมายเลขในวงเล็บ (X) สำรองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนแล้วทำให้มี ส.ส.เพิ่ม

พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคพลังประชารัฐ 18 ที่นั่ง

1. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
5. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
6. นายสันติ กีระนันท์
7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
8. นายสันติ พร้อมพัฒน์
9. นายสุพล ฟองงาม
10. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
11. นายเอกราช ช่างเหลา
12. นางพิชชารัตน์ เลาหพงษ์ชนะ
13. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
14. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
15. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
16. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
17. นายวิเชียร ชวลิต
18. นายอรรถกร ศืริลัทธยากร
(19.) น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี
(20.) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
(21.) นายยุทธนา โพธสุธน
(22.) นายต่อศักดิ์ อัศวเหม
(23.) นายชวน ชูจันทร์

พรรคอนาคตใหม่ 51 ที่นั่ง

1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
2. นายปิยบุตร แสงกนกกุล
3. นางวรรณวิภา ไม้สน
4. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
5. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
6. พล.ท.พงศกร รอดชมภู
7. น.ส.พรรณนิการ์ วานิช
8. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
9. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
10. นายพิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์
11. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์
12. นายสุรชัย ศรีสารคาม
13. นายชำนาญ จันทร์เรือง
14. นายอภิชาติ ศิริสุนทร
15. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล
16. นายรังสิมันต์ โรม
17. นางเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
18. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
19. นายวินท์ สุธีรชัย
20. นายไกลก้อง ไวทยการ
21. นายสุเทพ อู่อ้น
22. น.ส.นีเร๊าะห์ ปอแซ
23. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
24. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
25. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
26. นายคารม พลพรกลาง
27. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร
28. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
29. นายคำพอง เทพาคำ
30. นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล
31. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท
32. นายนิรมาน สุไลมาน
33. นายนิติพล ผิวเหมาะ
34. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
35. นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
36. นายวิรัช พันธุมะผล
37. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
38. นายวรภพ วิริยะโรจน์
39. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
40. น.ส.เบญจา แสงจันทร์
41. นายชวลิต เลาหอุดมพันธ์
42. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
43. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ
44. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
45. นายสุรวาท ทองบุ
46. นายองค์การ ชัยบุตร
47. นายสำลี รักสุทธี
48. นายเกษมสันต์ มีทิพย์
49. นายธีรัจชัย พันธุมาศ
50. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
51. น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
(52.) นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย
(53.) นายมานพ คีรีภูวดล
(54.) นายสหัสชัย อนันตเมฆ
(55.) นายบุญรวี ยมจินดา
(56.) นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ

พรรคประชาธิปัตย์ 19 ที่นั่ง

1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. นายชวน หลีกภัย
3. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
6. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7. นายกรณ์ จาติกวณิช
8. นายจุติ ไกรฤกษ์
9. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
10. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
11. นายอิสสระ สมชัย
12. นายอัศวิน วิภูศิริ
13. นายเกียรติ สิทธีอมร
14. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
15. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
16. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
17. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์
18. นายอภิชัย เตชะอุบล
19. นายวีระชัย วีระเมธากุล
(20.) น.ส.จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร
(21.) นายสุทัศน์ เงินหมื่น
(22.) นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
(23.) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
(24.) น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล

พรรคภูมิใจไทย 12 ที่นั่ง

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
2. นายชัย ชิดชอบ
3. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4. นางนาที รัชกิจประการ
5. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
6. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
7. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
8. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี
9. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
10. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์
11. น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา
12. นายศุภชัย ใจสมุทร
(13.) พ.ท.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
(14.) นายมารุต มัสยวาณิช
(15.) นายสวาป เผ่าประทาน
(16.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
(17.) นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร

ชาติไทยพัฒนา 4 ที่นั่ง

1. นายวราวุธ ศิลปอาชา
2. นายธีระ วงศ์สมุทร
3. นายนิกร จำนง
4. นายนพดล มาตรศรี
(5.) นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
(6.) นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย
(7.) น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช

พรรคเสรีรวมไทย 10 ที่นั่ง

1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2. นายวัชรา ณ วังขนาย
3. นายวิรัตน์ วรศสิริน
4. นพ.เรวัต วิศรุตเวช
5. นพ.ประสงค์ บูรณพงศ์
6. น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา
7. นายเพชร เอกกำลังกุล
8. น.ส.ธนพร โสมทองแดง
9. นายอำไพ กองมณี
10. พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี
(11.) ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ
(12.) ดร.พิทักษ์ สันติวงษ์สกุล
(13.) นายศุภชัย นาคสุวรรณ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 ที่นั่ง

1. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
2. นายสุภดิช อากาศฤกษ์
3. นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
4. นายภาสกร เงินเจริญกุล
5. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
6. นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์
(7.) นางน้ำเพชร บุญธาราม
(8.) น.ส.จิราพร นาคดิลก
(9.) นายพิชัย ขจรเรืองโรจน์

พรรคเพื่อชาติ 5 ที่นั่ง

1. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
2. น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
3. นายอารี ไกรนรา
4. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
5. นางลินดา เชิดชัย
(6.) นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
(7.) นายวิโชติ วัณโณ
(8.) นายวัฒนา พัทรชนม์

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 ที่นั่ง

1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
2. น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ
3. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
4. น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ
(5.) นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
(6.) น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์

พรรคพลังท้องถิ่นไท 3 ที่นั่ง

1. นายชัชวาลล์ คงอุดม
2. นายโกวิทย์ พวงงาม
3. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
(4.) นายชื่นชอบ คงอุดม
(5.) นายไฉน ก้อนทอง

พรรคชาติพัฒนา 2 ที่นั่ง

1. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
2. นายดล เหตระกูล
(3.) นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
(4.) พ.อ.วินัย สมพงษ์

พรรคประชาชาติ 3 ที่นั่ง

1. นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา
2. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
3. นายวรวีร์ มะกูดี
(4.) น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม
(5.) ร.ต.อ.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย

12 พรรคการเมืองที่รอลุ้นว่าจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือไม่

ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย - นายดำรงค์ พิเดช, นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง

พรรคพลังปวงชนไทย - นายนิคม บุญวิเศษ, นายชนพัฒน์ โภคาเจริญเกียรติ

พรรคพลังชาติไทย - พล.ต.ทรงกลด ทิพยรัตน์, นางบุญญาพร นาตะธนภัทร

พรรคประชาภิวัฒน์ - นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, นางนันทนา สงฆ์ประชา

พรรคไทยศรีวิไลย์ - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, นายณัฐพล สุพัฒนะ

พรรคพลังไทยรักไทย - นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล, นายอุดมศักดิ์ ธนบดีภูรินทร์

พรรคประชานิยม - พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์, นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน - นายปรีดา บุญเพลิง, นายสุวิชญ์ โยทองยศ

พรรคประชาธรรมไทย - นายพิเชษฐ สถิรชวาล, นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

พรรคประชาชนปฏิรูป - นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์

พรรคพลเมืองไทย - น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์, นายเอกพร รักความสุข

พรรคประชาธิปไตยใหม่ - นายสุรทิน พิจารณ์, นายนิพนธ์ ชื่นตา

หมายเหตุ : ปัจจุบันการนับคะแนนอยู่ที่ 94% จึงต้องลุ้นกันว่าคะแนนบัตรดีทั้งประเทศ หารด้วยจำนวน ส.ส.500 คน จะได้ฐานคะแนนต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่งเท่าไหร่ หากพรรคการเมืองใดมีคะแนนถึงฐานคะแนนก็จะได้เก้าอี้ ส.ส.
กำลังโหลดความคิดเห็น...