xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ตั้ง 35 อนุ กก.วินิจฉัยรับมือสอบทุจริตเลือกตั้ง ที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญแห่นั่ง ปธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปธ.กกต. ลงนามคำสั่งตั้ง 35 อนุกรรมการวินิจฉัยรับมือสอบทุจริตเลือกตั้ง พบที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญประจำ กกต. นั่ง ปธ.-อนุกรรมการฯพรึ่บ

วันนี้ (22 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 137/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง จำนวน 35 คณะ รวม 175 คน โดยระบุอำนาจหน้าที่ไว้ ให้มีอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวข้องกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และที่เกี่ยวกับการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทุกระดับและงานอื่นๆ ตามที่กกต.มอบหมาย กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนอนุกรรมการวินิจฉัย คณะหนึ่งอาจไปร่วมพิจารณากับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯอีกคณะหนึ่ง เพื่อให้ครบองค์ประชุมในการพิจารณาและทำความเห็นได้ หากมีเหตุจำเป็น กกต.อาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯคณะใดคณะหนึ่ง หรือหลายคณะร่วมกันดำเนินการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯแต่ละคณะ จะมีประธาน และอนุกรรมการรวม 5 คน มีผู้อำนวยการสำนัก หรือรองผู้อำนวยการสำนักของสำนักงาน กกต. ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งในการเลือกตั้งที่จะกำลังจะมีขึ้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ดังกล่าวก็จะทำหน้าที่ในพิจารณากลั่นกรองสำนวนทุจริตเลือกตั้งที่จังหวัดส่งเข้ามา และเสนอความเห็นต่อ กกต.ว่าสมควรจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สั่งเลือกตั้งใหม่ หรือยกคำร้อง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯของ กกต.ชุดนี้ มีการแต่งตั้งมากถึง 35 คณะ เพิ่มขึ้นจากในอดีตที่จะตั้งเพียง 25 คณะ ขณะเดียวกัน ก็พบว่า มีการตั้งที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญประจำ กกต. มาทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ ในหลายคณะ เช่น นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประธาน กกต. ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่ 1 นางธีราลักษณ์ รมยานนท์ ที่ปรึกษานายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่ 2 พล.ท.ยุทธนา ไทยภักดี นายประดิษฐ์ จันติกาโร ผู้เชี่ยวชาญประจำ นายปกรณ์ มหรรณพ ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่ 12 และคณะที่ 19 พล.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้เชี่ยวชาญประจำ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่ 18 นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจำ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ทำหน้าที่อนุกรรมการคณะที่ 28 และคณะที่ 35 เป็นต้น ซึ่งอาจเพื่อให้กกต.สามารถติดตามการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัย ได้รวดเร็วขึ้น ต่างจากใน กกต.ชุดที่แล้วที่จะหลีกเลี่ยงเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาทับซ้อนและการครหาได้ นอกจากนี้ ยังมีชื่อของ นายประพันธ์ คูณมี อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน นางนินนาท ชลิตานนท์ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นประธานและอนุกรรมการด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...