xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กฉัตร"ลงสงขลา ติดตามพัฒนาประมงพื้นบ้านสทิงพระ มอบสมาร์ทการ์ด อสม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รองนายกฯ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามการการดำเนินงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ หวังบรรเทาความเดือดร้อนชาวประมง ก่อนตรวจเยี่ยมพัฒนา อสม. จ.สงขลา มอบบัตร Smart Card นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาระบบการเบิกจ่าย

วันนี้ (15 มี.ค. 62) ที่บริเวณบ้านพังสาย ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการการดำเนินงานอาชีพชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านคาบสมุทรสทิงพระ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ในการจัดทำซั้งบ้านปลา จำนวน 15 แห่ง โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ ประมงจังหวัดสงขลา, ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา, นายอำเภอสทิงพระ ฯลฯ ตลอดจนพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนับพันคน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอาชีพชาวประมงพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมผลักดันให้การประมงของไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้งมาตรการด้านกฎหมาย, กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การบริหารจัดการประมงให้สอดคล้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ นโยบายขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าคืนสู่ทะเลไทย จนทำให้วันนี้ ชาวประมงพื้นบ้านบ้านสามารถจับปู และสัตว์น้ำอื่น ๆได้มากขึ้น มีรายได้มากขึ้น สู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน นายเจริญ ทองมา นายกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอำเภอสทิงพระ ซึ่งเป็นตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านการประมง ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อวางซั้งเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำมากขึ้น

สำหรับการวาง “ซั้งกอ” หรือ “บ้านปลา” เป็นกิจกรรมที่ชุมชนยอมรับว่าสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำได้จริง มีจำนวน 342 กอ วางใน 15 เขตบริเวณชายฝั่ง ตั้งแต่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร มีการทำแนวเขตอนุรักษ์ออกไปประมาณ 400 เมตร จากชายฝั่ง และห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด ซึ่งกำหนดส่งมอบให้ชาวประมงพื้นบ้านในช่วงปลายเดือนเมษายน 2562 โดยจะวางซั้งกอในทะเลตามจุดที่กำหนด

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอกฉัตรชัยเดินทางต่อไปยังโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดสงขลา พร้อมมอบบัตร Smart Card แก่ อสม. โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ บุคลากรด้านสาธารณสุข และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 1,200 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล หรือหากเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาล ก็จะต้องสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐได้มากที่สุด สิ่งสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว คือ การสนับสนุนและเสริมศักยภาพของ อสม.ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในการร่วมกันเผยแพร่ให้ความรู้ป้องกันโรคภัยต่าง ๆ สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัวได้ในเบื้องต้นได้ พร้อมพัฒนา อสม. สู่ 4.0 ในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการมอบบัตร Smart Card อสม.จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนและแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตลอดจนการเสริมพลังและมอบแนวทางให้ อสม.ร่วมขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาต่อไป

ด้าน นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรชั้นนำ ด้านบริหารระบบสุขภาพ พลังสังคมมีส่วนร่วม เพื่อคนสงขลาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” ด้วยนโยบาย 3 ปลอด 3 ลด และ 3 เพิ่ม พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างต่อเนื่องตามนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) ครอบคลุมในทุกอำเภอทั้ง 16 อำเภอ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเสริมสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน

สำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย อสม. ของจังหวัดสงขลา ซึ่งร่วมดำเนินงานสุขภาพในภาคประชาชนร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งภาคเอกชน โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารต่าง ๆ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำบัตร Smart Card ให้กับ อสม. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม.ผ่านระบบ e-Payment เพื่อโอนเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีธนาคารของ อสม. โดยตรง รวมทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ Official line @Smart อสม. เป็นช่องทางในการสื่อสาร ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ให้กับ อสม. นำไปถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินให้แก่ประชาชนได้โดยตรง รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. 4.0 ซึ่งทางจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับอำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมมอบบัตร Smart Card อสม.จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้

กำลังโหลดความคิดเห็น...