xs
xsm
sm
md
lg

กสม.หารือจุฬาฯ ถ่ายทอดความรู้บริหารความเสี่ยงจากการทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กสม.ร่วมมือบัญชีจุฬาฯ ถ่ายทอดความรู้ ด้านบริหารความเสี่ยงจากทุจริต ป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (15 มี.ค.) นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) กล่าวถึงการที่นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม.เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับนายพงศ์พรต ฉัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ามีการหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือ การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน เพื่อมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางธุรกิจ โดยการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การเรียกรับสินบน การยักยอกทรัพย์ การสร้างผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการตกแต่งตัวเลขรายงานทางการเงิน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริโภค หรือผู้ประกอบการธุรกิจ ในฐานะผู้เสียหาย หรือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการกระทำความผิดของผู้ทุจริต

ทั้งนี้ ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอให้มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “การบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)” ซึ่งเป็นเครื่องมือพิสูจน์ทราบความเสี่ยงของการทุจริตและนำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม อันเป็นการช่วยป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยทางสำนักงาน กสม.ก็ได้เสนอแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับภาควิชาการบัญชีฯ คือ 1. จะดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ร่วมกับภาควิชาการบัญชีฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจสอบทุจริตและการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต อันจะเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงการทุจริตกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนของสังคม

2. ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่างๆ ของสำนักงานฯ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เรื่องดังกล่าวแก่คณาจารย์และบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรหรือสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริตและสิทธิมนุษยชนอันเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา และ 3. ภาควิชาการบัญชีฯ จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...