xs
xsm
sm
md
lg

มท.กำหนดค่าอาหาร เลี้ยงแมวหมาจรจัด 5-13 บาท/วัน/ตัว ตามระเบียบสวัสดิการสัตว์ในท้องถิ่นทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มท.สั่ง อปท.ทั่วประเทศตั้งงบอุดหนุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์จรจัด ตามระเบียบฉบับใหม่ว่าด้วยการกัก/จัดสวัสดิภาพสัตว์ในท้องถิ่น เผยค่าอัตราอาหาร “สุนัขจรจัด” ตัวละ 13 บาท/วัน “แมวหลง” กำหนดไว้ตัวละ 5 บาท/วัน ส่วนสัตว์อื่นให้เบิกจ่ายตามจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ย้ำระเบียบไฟเขียวเทศบาล-อบต. เบิกค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด ตามแบบที่ สถ.กำหนด ส่วนค่าทำหมัน ยา วัคซีน และค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด

วันนี้ (4 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหารสัตว์ในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 6 (2) ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการกักกันสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์

โดย กสถ.กำหนดอัตราค่าอาหารให้สัตว์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย อัตราค่าอาหารสุนัข ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 13 บาท/วัน อัตราค่าอาหารแมว ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 5 บาท/วัน ส่วนอัตราค่าอาหาร

นอกจากนี้ ในกรณีที่ อปท.มีความจำเป็นต้องจัดหาอาหารสัตว์ที่สูงกว่าที่กำหนด ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรณี

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจานุเบกษาออกประกาศและมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กำหนดระเบียบดังกล่าว ให้อำนาจเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกักสัตว์ ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งภายหลังการกักสัตว์ครบตามกำหนดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องดำเนินการเลี้ยงดูสัตว์แทนเจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ หรืออาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได้

ยังกำหนดให้ อปท.จะต้องจัดทำทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กำหนด ไปจนถึงสถานสงเคราะห์สัตว์ ก็จะต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ สถ.กำหนด

นอกจากนี้ เทศบาลหรืออบต.ใดที่เล็งเห็นว่า หากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาล หรือ อบต.ดำเนินการเอง ก็ให้เทศบาลและอบต.สามารถร้องขอให้ อบจ.ในพื้นที่ดำเนินการแทนได้

ส่วนทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการกักกันสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้เทศบาล และ อบต.สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ สถ.กำหนด, ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ สถ.กำหนด ขณะที่ค่าทำหมัน ค่าเวชกรรม (ยา วัคซีน) และค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ทั้งนี้ เทศบาล และ อบต.สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ.ในพื้นที่ของตนได้เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยการมีระเบียบให้ดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดให้อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญยังได้ช่วยดูแลสัตว์จรจัด ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อพี่น้องประชาชนกำลังโหลดความคิดเห็น...