xs
xsm
sm
md
lg

เสนอใช้กำไล EM แทนคุมขัง “ลุงจำลอง” เหตุชราภาพ-มีโรคประจำตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง(แฟ้มภาพ)
ปธ.องค์กรอุณาโลม ทำหนังสือถึงอธิบดีราชทัณฑ์-ผบ.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ เสนอใช้กำไล EM กับ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง อดีตแกนนำพันธมิตรฯ แทนการคุมขังในคดีบุกทำเนียบ เหตุอยู่ในวัยชราภาพ และมีโรคประจำตัว ต้องดูแลซึ่งกันและกันกับภรรยา

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ประธานองค์กรอุณาโลม อดีตประธานที่ปรึกษากองทัพไทย ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ เรื่อง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์กรอุณาโลม เป็นองค์กรอิสระ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีความเคารพรัก ศรัทธา และยกย่องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ติดตามและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของกําลังพลในกองทัพไทยทั้ง ๓ ฉบับ ๓) ยกย่อง เชิดชู สดุดี ผู้กระทําคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพไทย และปกป้องเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิของ กองทัพไทย ๔) ให้ข้อเสนอแนะในการรักษาความมั่นคงของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งการพัฒนา และการใช้กองทัพให้บรรลุภารกิจตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ว่า เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

องค์กรอุณาโลม ได้เข้าเยี่ยม พลตรี จําลอง ศรีเมือง ผู้ต้องถูกคุมขังในคดีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บุกทําเนียบรัฐบาล เมื่อปี ๒๕๕๑ หมายเลขดํา อ.๔๙๒๕/๒๕๕๕ ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกโดยกระทําความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป และร่วมกันทําให้เสียทรัพย์ กรณีบุกเข้าไปในทําเนียบรัฐบาล ตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจําคุกจําเลยทั้งหกเป็นเวลา 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วยพิพากษายืน

พลตรี จําลอง เป็นที่รู้จักและเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศ และนานาชาติ เช่น การได้รับรางวัลแมกไซไซ และยังได้ทํากิจกรรมทางสังคมหลายๆ อย่าง ทั้งด้านการปฏิบัติธรรม เรื่องการดูแลสุนัขจรจัด มูลนิธิสหคลินิกพลตรี จําลอง ศรีเมือง ที่ดูแลเกี่ยวกับการฟอกไต โดยมี เครื่องฟอกไตมากถึง ๑๑๙ เครื่อง รวมถึงจัดตั้งโรงเรียนผู้นําอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนพัฒนาตนเอง และนอกจากนั้นมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนอีกเป็นจํานวนมาก พลตรี จําลอง เมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีบทบาทสําคัญร่วมกับกลุ่มผู้ก่อตั้งองค์กรอุณาโลมในการพิจารณาศึกษา ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบโดยการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดทําร่างกฎหมาย กลั่นกรองกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของกําลังพลในกองทัพไทยทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ ตามคําสั่งของทางราชการ และปัจจุบันนี้ พลตรี จําลอง และภรรยา พันตรีหญิง ศิริลักษณ์ เขียวละออ อยู่ในวัยสูงอายุและชราภาพ มีโรคประจําตัว ต้องเข้าพบแพทย์อยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งจะเป็นการยากในการที่ทางภรรยา พลตรี จําลอง จะเดินทางไปพบแพทย์แต่เพียงลําพัง เพราะท่านทั้งสองต้องดูแลซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องสุขภาพและการดูแลบริหารมูลนิธิต่างๆ ที่ทําเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนที่ พลตรี จําลอง ต้องรับผิดชอบอยู่

องค์กรอุณาโลม และกลุ่มญาติธรรมของ พลตรี จําลอง มีข้อพิจารณาเสนอแนะให้ทางผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ ทําเรื่องเสนอกระทรวงยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการลงโทษคนที่กระทําความผิดอาญา โดยไม่ต้องจําคุกในเรือนจํา ตามที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจําคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทาง และอาณาเขตของนักโทษได้ คือ ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และให้ผู้ที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติโดยไม่ต้องถูกขังในเรือนจํา อุปกรณ์นี้เรียกว่า EM หรือ (Electronic Monitoring ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการควบคุมผู้กระทําผิดแทนการจําคุกในเรือนจํา ตามที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจําคุก โดยวิธีอื่น ที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการต่อไป
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง(แฟ้มภาพ)
พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ (แฟ้มภาพ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...