xs
xsm
sm
md
lg

วอยซ์ทีวี เฮ! ศาล ปค.เพิกถอนคำสั่งจอดำ ชี้ยังไม่เข้าข่ายยุยงปลุกปั่นให้วุ่นวาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศาลปกครองกลางพิพากษา เพิกถอนคำสั่ง กสทช.ที่สั่งวอยซ์ทีวีจอดำ 15 วัน ชี้ไม่ชอบด้วย กม. เหตุการจัดรายการยังไม่เกิดความเสียหายเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย

วันนี้ (27 ก.พ.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง กสทช.ครั้งที่ 3/2562 ลงวันที่ 12 ก.พ.ที่พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการ วอยซ์ ทีวี หรือ “จอดำ” เป็นเวลา 15 วัน นับแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 13 ก.พ.โดยศาลเห็นว่า ผู้ดำเนินรายการพิพาทได้เสนอข่าวสารในเชิงวิเคราะห์ทางการเมือง โดยผู้นำเสนอรายการจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวในขณะนั้นมาเรียบเรียงเนื้อหาและกำหนดรูปแบบวิธีการเสนอข่าวให้เป็นที่สนใจของประชาชน และมีการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ นโยบายของพรรคการเมือง ผู้นำพรรคการเมือง และผู้นำรัฐบาล และผู้ดำเนินรายการได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะและบุคคลสาธารณะตามสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม แม้การแสดงความคิดเห็นของผู้ดำเนินรายการพิพาทจะมีเพิ่มเติมไปจากแหล่งข่าว รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ กสทช.กล่าวอ้าง แต่การกระทำดังกล่าวก็ยังฟังไม่ได้ถึงขนาดที่จะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้นำรัฐบาล

ส่วนการดำเนินรายการดังกล่าวจะมีปัญหาด้านจริยธรรมหรือไม่นั้น ย่อมเป็นหน้าที่ขององค์กรสภาวิชาชีพดำเนินการตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็นของผู้ดำเนินรายการที่เพิ่มเติมไปจากแหล่งข่าว รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของบริษัท วอยซ์ทีวี ในรายการทั้ง 5 รายการพิพาท ไม่ถึงขนาดเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อีกทั้งไม่ปรากฏว่าสำนักงาน กสทช.ได้เสนอว่า การออกรายการของบริษัท วอยซ์ทีวี ดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่า กสทช.ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนมีมติออกคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ดังนั้น การที่ กสทช.มีมติให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บริษัท วอยซ์ทีวี จึงไม่ชอบด้วยตามมาตรา 64 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 ข้อ 20 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และข้อ 22 ของประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีโทษทางปกครอง พ.ศ.
2556 จึงพิพากษาเพิกถอนมติ กสทช.ที่พักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่มีมติ โดยยังคงให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลเมื่อวันที่ 15 ก.พ. มีผลต่อไปจนกว่ามติของ กสทช.ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้

ด้าน นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง กล่าวว่า คดีนี้อธิบดีศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 ก.พ. นับเป็นคดีแรกที่ศาลปกครองได้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนตามระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดให้อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนได้หากมีกฎหมายกำหนดเวลาการพิจารณาพิพากษา หรือเหตุอื่นใดที่การดำเนินกระบวนพิจารณาตามขั้นตอนปกติอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรืออาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะซึ่งการมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยเร่งด่วนดังกล่าว มีผลทำให้ศาลสามารถดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นในวันเดียวหรือต่อเนื่องกันไปโดยลดระยะเวลาต่างๆ ที่กำหนดไว้เดิม แต่การดำเนินกระบวนพิจารณาก็ต้องให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีโอกาสให้การและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาล รวมทั้งยังคงต้องมีตุลาการผู้แถลงคดีให้ความเห็นทางคดีต่อองค์คณะด้วย จึงไม่เป็นการลดทอนสิทธิของคู่กรณีตามที่มีอยู่เดิมและไม่ทำให้เสียความเป็นธรรมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คู่กรณีที่ไม่พอใจในผลแห่งคำพิพากษามีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วันกำลังโหลดความคิดเห็น...