xs
xsm
sm
md
lg

พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน “อยู่ดี มีสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช. 4.0 วาง 3 หัวข้อหลักขับเคลื่อนแนวทางสร้างสรรค์ชุมชนอยู่ดีมีสุข พร้อม 5 หัวข้อหลักภารกิจเน้นย้ำ ติวเข้มบุคลากรทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข สนองนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (25 ก.พ.) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 กล่าวบรรยายพิเศษ “Happiness Strategy 2019 : คน พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข” โดยเน้นย้ำการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเรื่อง การกระจายรายได้ เรื่องความลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกำลังหลักในการบำรุงสุขให้กับประชาชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดประชารัฐ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำหรับแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 นั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ได้กำหนดแผนขับเคลื่อนใน 3 หัวข้อหลัก คือ 1.ก้าวย่างพื้นฐาน 2.ก้าวย่างการพัฒนา และ 3.ก้าวย่างแห่งความยั่งยืน โดยก้าวย่างพื้นฐานซึ่งเริ่มจากการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการดำเนินงาน “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเทศ “ทำความดีด้วยหัวใจ” และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการกำหนดเป้าหมายในครัวเรือน

การก้าวย่างการพัฒนา โดยมุ่นเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี “คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่ความเป็นสากล” ซึ่งคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับ โดยให้มีโรงเรียน OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนา และการสร้าง “มาตรฐาน” มีความเป็นอัตลักษณ์ มีการส่งเสริมมาตรฐานด้านต่างๆ อาทิ อย. มผช. GI เป็นต้น รวมไปถึงการ mix & matt เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ส่วนกิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี” โดยวัดผลจากรายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว (OUTPUT) การกระจายรายได้ไปยังชุมชนรอบๆ หมู่บ้าน (OUTCOME) และวัดผลจากผลที่ชุมชนได้รับจากการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ((IMPACT) การนำเสนอภาพความสำเร็จของโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีกับชุมชน เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ส่วนการก้าวย่างแห่งความยั่งยืน คือ การพัฒนางานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยการสร้างความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเกิดนวัตกรรมในการทำงาน โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (SE) เพื่อต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การส่งเสริมการตลาด/การขาย ในรูปแบบ e-Commerce เพื่อขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยียุคใหม่

สำหรับ “ภารกิจเน้นย้ำ” กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 มี 5 หัวข้อหลักคือ 1.จปฐ. : ข้อมูล แม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วน ดี ใช้ประโยชน์ได้ และสร้าง Family foldder เพื่อพัฒนาครัวเรือนยากจน 2.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3.ผลิตภัฑ์ OTOP 4.กองทุนชุมชน และ 5.ชุมชนท่องเที่ยว โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะขับเคลื่อนภารกิจกรมให้สำเร็จไปได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
กำลังโหลดความคิดเห็น...