xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์แจงบัญชีแผนระดับ 3 หนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ล่าสุดผ่านแล้ว 47 แผน 19 กระทรวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สภาพัฒน์” แจงบัญชีแผนระดับ 3 หนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ล่าสุดผ่านแล้ว 47 แผน 19 กระทรวง เผยรายชื่อ 5 แผนสิ้นปี 61 ผ่าน ครม.แล้ว แผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1-แผนแม่บทพัฒนาครูวิทย์-ครูคณิต 20 ปี-แผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2, แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

วันนี้ (24 ม.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภาพัฒน์ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อแผนระดับที่ 3 (แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) และแผนระดับที่ 2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง)ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว จำนวน 5 แผน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มเติม พบว่า มีหน่วยงานส่งแผนระดับที่ 3 มายังสำนักงานฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 แผน รวม 19 กระทรวง/หน่วยงาน โดยเป็นแผนระดับที่ 3 ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จำนวน 16 แผน และเป็นแผนระดับที่ 3 ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ จำนวน 5 แผน ได้แก่

1. ร่างแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ฯ พิจารณา ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัวชี้วัด การกำหนดจุดเน้นในแนวทางการพัฒนา การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ และการให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัล รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบแล้ว

2. แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2560-2579 ,แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2546-2561 ฉบับปรับปรุงและขยายระยะเวลาดำเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562-2566) ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยสำนักงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ฯ พิจารณา ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการค้นหา/คัดสรร/พัฒนา/รักษาผู้มีความสามารถพิเศษ การสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลไกการขับเคลื่อนแผน การติดตามประเมินผล และการกำหนดชื่อแผน รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบแล้ว

3. ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ฯ พิจารณา ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการชองร่างแผนฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นในประเด็นการพัฒนา รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบแล้ว

4. แผนแม่บทพัฒนาแรงงานไทยในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานฯ ได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ฯ พิจารณา ซึ่งมีมติเห็นขอบในหลักการของร่างแผนฯ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในจุดเน้นของประเด็นฺยุทธศาสตร์ในเรื่องการเตรียมความพร้อมกำลังคนก่อนเข้าสู่ตลาดงาน การพัฒนาและยกระดับทักษะเมื่อแรงงานที่อยู่ในตลาดงาน การพัฒนาและคุ้มครองแรงงาน และการบริหารจัดการแรงงานระหว่างประเทศ รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อ ทราบแล้ว

5. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานฯ ได้เห็นควรรับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นการคาดการณ์และการวิเคราะห์บริบทที่ส่งผลต่อแรงงานนอกระบบ การบูรณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่น การปรับแก้ไข วิสัยทัศน์และตัวชี้วัด และการเพิ่มเติมแนวทาง/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...