xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโผ 15 ชื่อผู้สมัครชิง 2 กก.ตุลาการศาล ปค.ผู้ทรงคุณวุฒิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดรายชื่อ 15 ผู้สมัครชิง 2 กรรมการตุลาการศาล ปค. ผู้ทรงคุณวุฒิ ชงตรวจคุณสมบัติต่อ ก่อนลงให้ลงคะแนน

วันนี้ (18 มี.ค.) นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด โฆษกศาลปกครอง กล่าวว่า จากการที่ศาลปกครองได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าการเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 4-18 ม.ค. นั้น เมื่อครบกำหนดการรับสมัคร พบว่า มีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้ 1. นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำกรมทรัพยากรน้ำ 2. พล.อ.ปิยะพล วัฒนกุล อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ 3. นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 4. รองศาสตราจารย์ ประโมทย์ จารุนิล รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5. นายอรรถพล ถาน้อย ผู้เชี่ยวชาญสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 6. นายสกลพร โสภาจารีย์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตึกราชา จังหวัดสิงห์บุรี

7. นายภูวเดช ภูครองทองงานอิสระ/รับจ้างทั่วไป 8. นายกู้เกียรติ สุนทรบุระ อดีตกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) 9. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 10. นายปรีดา เซะวิเศษ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง 11. พลอากาศโท สมพล พูนทวีธรรม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ 12. ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 13. นายรัชพงศ์ จามรโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 14. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ศาสตราจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 15. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง

ทั้งนี้ การดำเนินการหลังจากนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ จะนำรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือก พร้อมบัตรลงคะแนน ส่งไปยังตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทำการลงคะแนน ซึ่งปัจจุบันมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำนวน 43 คน และตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 227 คน เป็นผู้ลงคะแนนเลือกโดยตรงและลับ ทั้งนี้ จะเริ่มทยอยจัดส่งบัตรลงคะแนนไปให้ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. และให้ตุลาการศาลปกครองลงคะแนนเลือก โดยส่งบัตรกลับมาให้นับคะแนน ไม่เกินวันที่ 18 มี.ค.


กำลังโหลดความคิดเห็น...