xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กวิน” ตั้งนายทหาร กอ.รมน.-ทัพภาค 1 ร่วมทีมแก้ชุมชนรุกลำน้ำสาธารณะ-ปราบผู้มีอิทธิพลตลาดนัดจตุจักร สอบสิทธิผู้ค้าตัวจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บิ๊กวิน” ตั้งนายทหาร กอ.รมน.-ทัพภาค 1 ร่วมคณะกรรมการแก้ปัญหา 2 ชุด ปมชุมชนรุกลำน้ำสาธารณะ และร่วมพัฒนาคลองลาดพร้าว ตามแผนก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว พ่วงเป็นกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล แรงงานต่างด้าว หนี้สินผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย เผย กอ.รมน.เตรียมเรียกสอบสิทธิผู้ค้า หากพบไม่ได้ทำการค้าจริง จ่อยกเลิกสิทธิทันที

วันนี้ (16 ม.ค.) มีรายงานจากศาลาว่าการ กทม. ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ โดยฉบับแรก แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการรุกลํ้าลำน้ำสาธารณะ และพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองลาดพร้าว ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างรุกลํ้าลำนํ้าสาธารณะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 มิ.ย. 2555 และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 13 ส.ค. 2557 ให้กำหนดมาตรการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการสร้างที่อยู่อาศัยรุกลํ้าแนวลำคลองและทางระบายนํ้า

เพี่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหารุกลํ้าลำน้ำสาธารณะและพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับ เร่งรัด และติดตามการดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว, ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพี่อช่วยปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้ พล.ต.อ.อัศวินจะนั่งเป็นที่ปรึกษาฯ มีนายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกรรมการ ขณะที่กรรมการฯ นอกจากข้าราชการใน กทม. เช่น ผู้อำนวยการเขต ผอ.สำนักระบายน้ำ ในพื้นที่แล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำราจ และนายทหาร เช่น จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร) เป็นกรรมการด้วย

โดยฝ่ายตำราจ มี พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นรองประธานฯ พ.ต.อ.สุเมธ เมฆขจร รองผบช.สันติบาล พ.ต.อ.อุกฤษฏ์ ศรีเสือข้าม รอง ผบก.ผอ.กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สตช. พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.สำเริง ส่งเสียง ผู้กำกับการฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล เป็นกรรมการ

"ฝ่ายทหาร พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่พัพภาคที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการ พล.ต.มนัส จันดี รองผอ.กอ.รมน.กรุงเทพ พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 1 พ.อ.พฤทธิ์ จันทราสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 เป็นกรรมการ"

สำหรับ เขื่อน ค.ส.ล. และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว มีความยาว 43.3 กม. วงเงิน 1,645 ล้านบาท โดยโครงการนี้ มีสัญญาถึงเดือน มิ.ย. 2562 อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาบ้านเรือนประชาชนที่อยูในแนวพื้นที่ 3,752 หลังมีผู้เข้าร่วมโครงการ 3,282 หลัง และไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 470 หลัง

ส่วนคำสั่งฉบับที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้กรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการบริหารตลาดนัดจตุจักรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้า และลดผลกระทบที่อาจเกืดขึ้นกับประชาชน ผู้ใช้บริการในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นนโยบายเร่งต่วนของรัฐบาล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการดำเนินการภายในตลาดนัดจตุจักร เช่น ปัญหาผู้มีอิทธิพล แรงงานต่างด้าว หนี้สินของผู้ค้า ผู้ค้าที่เป็นหาบเร่-แผงลอย เป็นต้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขนปัญหาต่อผู้ว่าฯ กทม.

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ยังนั่งเป็นที่ปรึกษาฯ มีนายจักรพันธุ์ เป็นประธานกรรมการเช่นเดิม มีนายเกรียงพล พัฒนรัฐ ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ เชนเดียวกัน มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตำราจ และนายทหาร เช่น จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร) เป็นกรรมการด้วย โดยมีรายชื่อซ้ำกับคณะกรรมการฯ ข้างต้น

มีรายงานข่าว ภายหลัง ครม.มีคำสั่งให้ กทม.เข้ามาบริหารตลาดนัดจตุจัก 10 ปี ผู้บริหาร กทม.ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เข้ามาตรวจสอบสิทธิผู้ค้า โดยมีนโยบายว่าหากตรวจสอบพบผู้ค้าที่ได้รับสิทธิ ไม่ได้เข้ามาทำการค้าจริง กทม.จะยกเลิกสิทธิทันที
กำลังโหลดความคิดเห็น...