xs
xsm
sm
md
lg

จ่อก่อหนี้งบปี 63 กว่า 450 ล้าน ผุดบ้านพัก ป.ป.ช.จังหวัด ใน 5 พื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ป.ป.ช.จ่อก่อหนี้งบปี 63 กว่า 450 ล้าน ผุด สนง.ประจำจังหวัด อาคารชุดที่พักอาศัย ขรก.ในพื้นที่ 5 จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ภูเก็ต ปราจีนบุรี และชัยภูมิ เน้นสร้างความปลอดภัยให้เจ้าพนักงานไต่สวนคดีในจังหวัด

วันนี้ (10 ม.ค.) มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐมนตรี( 2 ม.ค. 62) ได้เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1021-92/2561 (3 ต.ค. 61) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด อาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น ภูเก็ต ปราจีนบุรี และชัยภูมิ ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) วงเงิน 450,435,600 บาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้เงินคงเหลือสะสมสำนักงาน ป.ป.ช. 90,087,100 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563- 2564 จำนวน 360,348,500 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการดำเนินการไต่สวนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีความมั่นคงปลอดภัย ก่อนหน้านั้น สำนักงาน ป.ป.ช.ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 จำนวน 12 แห่ง

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างว่า สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ที่มีที่ตั้งของ ป.ป.ช.ภาคจะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 1 หลัง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสด ให้ที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอยู่ภายในอาคารเดียวกัน

ขณะที่ให้มีบ้านพักผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 1 หลัง, บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 1 หลัง, อาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่ 12 ยูนิต 3 หลัง ส่วน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ที่ไม่มีที่ตั้งของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง ในส่วนของบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 1 หลัง และอาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่ 12 ยูนิต 1 หลัง

มีรายงานว่า ตามระเบียบ ป.ป.ช.ฉบับปี 2555 กำหนดให้มีกรรมการ ป.ป.จ.จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ป.ป.จ.คนหนึ่ง และกรรมการ ป.ป.จ.ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ป.ป.จ.โดยวิธีการคำนวณจำนวนกรรมการ ป.ป.จ. ให้ใช้จำนวนประชากรเป็นฐาน

ทั้งนี้ กรรมการ ป.ป.จ.จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 1 วาระไม่ได้ ไม่ว่าในจังหวัดใด ระเบียบ ป.ป.ช.ฉบับนี้ ยังกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 คน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ส่วนอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.จ. ประธานกรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ 57,650 บาท กรรมการ ป.ป.จ. เดือนละ 43,240 บาท

ป.ป.จ.ทั่วประเทศปัจจุบันมีประมาณ 300 คน และมีอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทั่วประเทศประมาณ 1,000 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น...