xs
xsm
sm
md
lg

130 รพ.สต.จ่อโอนภารกิจเข้าท้องถิ่นปีงบ 62 ล็อกสเปก “สังกัด อบจ.” เท่านั้น เพื่อความก้าวหน้าบุคลากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


130 รพ.สต. จ่อโอนภารกิจเข้าสังกัด อปท. ในปีงบ 2562 เผย ข้อสังเกต อนุฯ กระจายอำนาจด้านถ่ายโอนภารกิจ ควรโอน “รพ.สต.” เข้าสังกัด อปท. ขนาดใหญ่ ล็อกสเปกโอนเข้าสังกัด อบจ. เท่านั้น ย้ำเหตุผล เพื่อกระบวนการบริหารจัดการ และความมั่นคง ความก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สอดคล้องแผนปฏิรูประบบราชการ

วันนี้ (6 ม.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อนุฯ กกถ.) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ เตรียมรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) รับทราบ โดยพบว่า มี อปท. ทั่วประเทศแสดงความจำนงในการขอรับการถ่ายโอน รพ.สต. 130 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง อปท.ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ที่ผ่านมา ในด้านนโยบาย รมว.สาธารณสุข ได้มีคำสั่งให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการก่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการสาธารณสุข และคณะกรรมการประสานและบริหารการก่ายโอนภารกิจ รพ.สต. มีการทบทวนคณะทำงานเพื่อประเมินความพร้อมของอปท.ระดับจังหวัด ในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. รวมถึงขั้นตอน ระยะเวลา และการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

ล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ควรถ่ายโอนให้แก่ อปท.ขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นต้น ด้วยเหตุผลเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ รพ.สต. และความมั่นคงก้าวหน้าของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ทั้งนี้ การถ่ายโอนและรับโอนภารกิจ รพ.สต. เป็นการดำเนินงานในลักษณะการปฏิรูประบบราชการ

“ดังนั้น จังหวัดจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องรับทราบ การดำเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในตำแหน่งประธานอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด และตำแหน่งประธานอนุกรรมการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด”

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ยังขอให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ใน บอร์ด กกถ. รับไปพิจารณา เพื่อจะได้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ทั้งในส่วนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนแล้ว และที่ อปท. จะขอรับการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อจะได้กำหนด แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนา อปท. ในการขอรับการถ่ายโอนภารกิจและการดำเนินภารกิจ รพ.สต. ต่อไป

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น กกถ. มีมติขอให้กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนเฉพาะขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการก่ายโอนภารกิจ สำหรับหลักเกณฑ์ให้ใช้ตามเดิม เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการทบทวนหลักเกณฑ์ค่อนข้างนาน และให้สำนักงบประมาณพิจารณาการตั้งงบประมาณเนินเงินอุดหนุนให้แก่อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในสถานีอนามัย หรือ รพ.สต. ที่ได้รับการก่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยให้รวมถึงบุคลากรของ อปท. ที่ได้สรรหาเพิ่มเติมตามกรอบอัตราที่กำหนดเช่นเดียวกับพนักงานครูของ อปท. ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.

สำหรับความคืบหน้าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลต่อการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และพิจารณาจัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อปท. การโอนอำนาจให้แก่อปท.พิจารณาติดตามประเมินผลการถ่ายโอน

ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ชี้แจงและทำความเข้าใจต่อจังหวัด เพื่อได้ทราบรายละเอียด และความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...