xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์จ่อส่ง 44 แผนระดับหน่วยงาน ให้ “บอร์ดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 11 ด้าน เป็นข้อมูลประกอบจัดทำร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาพัฒน์จ่อส่ง 44 แผนระดับที่ 3 หรือแผนระดับหน่วยงานจาก 16 กระทรวง ให้บอร์ดจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 11 ด้าน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หลังคณะรัฐมนตรีรับทราบ

วันนี้ (23 พ.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้เห็นชอบให้สำนักงาน สศช.ดำเนินการจัดส่งแผนระดับที่ 3 จำนวน 44 แผน จาก 16 กระทรวง/หน่วยงาน ให้แก่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หลังคณะรัฐมนตรีรับทราบ

โดยแผนระดับที่ 3 หรือแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) และสนับสนุนแผนระดับที่ 2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป และแผนความมั่นคง

ล่าสุด ครม.รับทราบแล้ว เช่น แผนปฏิบัติการด้านการรองรับการดำเนินการและลดผลกระทบจากการลงนามข้อตกลงยอมรับสำหรับรายการการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสมัญของอาเซียน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2563) ของกระทรวงสาธารณสุข

แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครรราชสีมา (พ.ศ. 2561-2563) ของกระทรวงสาธารณสุข, แผนประสานสอดคล้องการส่งเสริมและขับเคลื่อนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ของกระทรวงแรงงาน, ร่างแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2579) ของกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560-2564) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2564) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579), ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...