xs
xsm
sm
md
lg

บช.ยกเลิกแนวทางใช้ “บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ” ฉบับเดิม แจ้งใช้ฉบับใหม่แก้ปัญหาราชการเข้าใจคลาดเคลื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมบัญชีกลาง ปรับแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ “Fleet Card” ฉบับใหม่ หลังส่วนราชการจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการฉบับปี 2558

วันนี้ (20 พ.ย.) แหล่งข่าวจากกระทรวงการคัลงเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมบัญชีกลางมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเช้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ (Fleet Card) ฉบับใหม่ ภายหลังประกาศยกเลิกแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการฉบับปี 2558 มีดังนี้

1. บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ ให้ใช้สำหรับรถราชการรวมถึงรถยนต์ที่ส่วนราชการยืมหรือเช่าไว้สำหรับภารกิจ ภายในหน่วยงาน โดยเบิกจ่ายค่านั้ามันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนํ้ามันใสและแก็ส NGV เท่านั้น ไม่รวมรถประจำตำแหน่งและรายการค่านํ้ามันที่เกิดจากการใช้รถราชการ เพื่อเดินทางไปราชการ 2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการเจ้าของบัตรและหมายเลชทะเบียนรถลงบนบัตร ซึ่งบัตรเติมนำมัน รถราชการ 1 ใบ ต่อรถราชการ 1 คัน เท่านั้น 3. ในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ออจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวช้อง

4. ให้หน่วยงานทบทวนประมาณการการใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นประจำปีทุกปี เพื่อให้การขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันผู้ออกบัตรเติมนั้ามันรถราชการมีความสอดคล้องกับงบประมาณเที่หน่ายงานได้รับ และ 5. ค่าใช้จ่ายในเดือนกันยายนของทุกปีงบประมาณ ให้ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนีได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย ค้างเบิกข้ามปี

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการในการชำระน้ำมันรถราชการ โดยเป็นการเลือกของส่วนราชการที่จะดำเนินการไปตามความเหมาะสมและได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 อย่างไรก็ตาม การกำหนดแนวทางใหม่นี้ สอดคล้องกับเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาดรัฐ พ.ศ. 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนั้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจชองหน่ายงานของรัฐ

“โดยที่ผ่านมามีส่วนราชการจำนวนมากที่เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้บัตรเติมนั้ามันรถราชการ กอปรกับกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเกี่ยวกับการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการเกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัดข้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 29 ก.ย. 2558 แนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ มาใช้แนวทางปฏิบัติในการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการใหม่”

มีรายงานว่า สำหรับการใช้บัตรเติมเงินรถราชการนั้น ที่ผ่านมาแนวทางในปี 2551 สถาบันผู้ออกบัตรเติมน้ำมันรถราชการ หรือบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมัน จะออกบัตรเครดิตให้ส่วนราชการเพื่อใช้สำหรับเติมน้ำมันรถราชการ โดยกำหนดวงเงินที่ใช้เติมน้ำมันและประเภทของน้ำมันที่ใช้ เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอลล์ 91, 95 แต่แนวทางที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2558 กำหนดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนํ้ามันใสและแก๊ส NGV เท่านั้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...