xs
xsm
sm
md
lg

ม.44 มอบอำนาจ ครม.ตั้ง ผอ.กองทุนหมู่บ้านวาระ 1 ปี ยกเว้นคุณสมบัติต้องห้าม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 18/2561 สั่งให้อำนาจ ครม.ตั้ง ผอ.กองทุนหมู่บ้านดำรงตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี ยกเว้นคุณสมบัติต้องห้าม

วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 18/2561 เรื่องการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยหัวหน้า คสช.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงมีคำสั่งดังนี้

ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติได้โดยให้ได้รับยกเว้นคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวาระการดำรงตำแหน่ง รวมทั้งไม่ต้องดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติดำเนินการให้มีการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ก่อนครบวาระของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ย. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.กำลังโหลดความคิดเห็น...