xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” เคาะ ม.44 ให้ กกต.รื้อแบ่งเขตเลือกตั้ง ยืดเวลาประกาศ-สรรหาผู้สมัคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บราชกิจฯ เผยหัวหน้า คสช.มีคำสั่งที่ 16/2561 ให้อำนาจ กกต.รื้อแบ่งเขตเลือกตั้ง ขยายเวลาประกาศเขตได้จนกฎหมาย ส.ส.มีผลบังคับใช้ และให้พรรคการเมืองสรรหาผู้สมัครได้จนถึงวันรับสมัคร

วันนี้ (16 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่ง คสช.ที่ 16/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องการที่ กกต.ยังไม่ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งระบุว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆ ร้องเรียนจำนวนมากว่าการร่วมแสดงความคิดเห็นไม่หลากหลายครบถ้วนและการพิจารณาเสนอแนะจากระดับพื้นที่ขึ้นไปยัง กกต.ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์รวมทั้งการทำงานของ กกต.ก็เร่งรัดเข้ามา ดังนั้น เพื่อให้การแบ่งเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงสมควรผ่อนผันและขยายเวลาให้ กกต.ดำเนินการต่อไป ตามหน้าที่และให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนป้องกันการกระทำอันอาจเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ หรือราชการแผ่นดิน จึงให้ในกรณีที่ กกต. คสช. หรือรัฐบาล ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ กกต. มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณา หรือดำเนินการแบ่งเขตสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หรือเลือกตั้งตามหมวด 3 การจัดการเลือกตั้งแห่ง พ.ร.ป.ส.ส. และข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 ให้ได้ข้อยุติ หากเป็นกรณีเร่งด่วนจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมีมติใดๆ ของ กกต.ที่ออกไว้ให้ก็สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามมติของ กกต. ทั้งนี้ ให้จัดทำและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ยังระบุว่า การพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ถือเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งให้พรรคการเมืองสามารถสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 ได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีที่เห็นสมควรนายกฯ อาจเสนอให้ คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้และให้คำสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...