xs
xsm
sm
md
lg

จ่อโอน 2.26 แสน ล.งบ อปท.ปี 62 ลงทั่ว ปท. “รพ.สต.” รับโอนได้ 44 ล.งบจัดการขยะ 1 หมื่น ล.ได้ตามคำขอท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จ่อโอนงบประมาณ อปท.ปี 62 วงเงิน 2.26 แสนล้าน ให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ เผย แบ่งเป็นเงินอุดหนุน อสม. 7.4 พันล้าน เงินอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุ 6.5 หมื่นล้าน เงินอุดหนุนเบี้ยยคนพิการ 1.8 หมื่นล้าน เงินอุดหนุนเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 524 ล้าน เงินอุดหนุนให้สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. 44 ล้าน ส่วนเงินสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. 1 หมื่นล้าน จัดอยู่ในเงินอุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่ อปท.จัดทำคำของบประมาณปี 2562

วันนี้ (13 พ.ย.) รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เตรียมจัดโอนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 226,033,086,000 บาท ให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายหลังมีประกาศคณะกรรมการกระขายอำนาจให้แก่ อปท. ทั้งหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษี

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจการถ่ายโอน 50,022,100,100 บาท เงินอุดหนุนโอนบุคลากร 753,294,000 บาท เงินอุดหนุนอาคารเสริม (นมโรงเรียน) 10,450,026,500 บาท เงินอุดหนุนอาคารกลางวัน 22,627,709,700 บาท เงินอุดหนุนเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ 17,148,608,800 บาท เงินอุดหนุนค่าการศึกษาบุตร 121,600,000 บาท เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้าน 170,161,000 บาท

เงินอุดหนุนค่าบำเหน็จ บำนาญ 3,587,159,300 บาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,446,371,600 บาท เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,811,383,600 บาท เงินอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 1,086,905,800 บาท เงินอุดหนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 136,964,500 บาท เงินอุหนุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 136,964,500 บาท

เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่นและลูกจ้าง 6,719,227,000 บาท เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมายัง อปท. 44 ล้านบาท เงินอุดหนุนอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) 7,486,048,800 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65,474,283,600 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 18,196,358,400 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 524,208,000 บาท

เงินอุดหนุนบริหารสนามกีฬา 122,711,800 บาท เงินอุดหนุนศูนย์บริการทางสังคม 1,850,000 บาท เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 81,128,600 บาท เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ของ อปท.ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 366 ล้านบาท เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 5 จังหวัดชานแดนภาคใต้ 117,519,300 บาท

เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 1,082,650,000 บาท เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 66,130,000 บาท เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1,869,000,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 72 ล้านบาท เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 360 ล้านบาท

“รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. 50,022,100,100 บาท ให้แก่ อบจ. เทศบาล และอบต.ตามอัตราส่วนร้อยละที่ได้รับจัดสรรในปี 2561 และเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ กสถ. จะต้องจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ อปท.จัดทำคำของบประมาณ ในปีงบ 2562”

มีรายงานว่า สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. จำนวน 10,000,000,000 บาท ซึ่งมีค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่ อปท. จำนวน 6,000,000,000 บาท และ ค่าก่อสร้างการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,000,000,000 บาท จะถูกบรรจุอยู่ในเงินอุดหนุนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่ อปท.จัดทำคำของบประมาณปี 2562 ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
กำลังโหลดความคิดเห็น...