xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กฉิ่ง” เซ็นคำสั่ง มท.3 ฉบับ อัปเกรด 46 นายอำเภอ ขึ้นแท่นปลัดจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปลัดมหาดไทยเซ็นคำสั่ง มท.3 ฉบับ อัปเกรด 46 นายอำเภอ ขึ้นแท่น “ปลัดจังหวัด” เข้ารายงานตัวทำหน้าที่ใหม่ 1 พ.ย.นี้ พร้อมสลับพื้นที่ ปลัดจังหวัด 10 ราย โยก 9 นายอำเภอ เข้ากรุผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

วันนี้ (26 ต.ค.) รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง) จำนวน 70 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันดังกล่าว

โดยคำสั่งแรก กระทรวงมหาดไทย ที่ 2020/2561 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561 แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย ให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง มาเป็นอธิการวิทยาลัยการปกครอง ให้นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ไปเป็นปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้นายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดระนอง มาเป็นปลัดจังหวัดตรัง ให้นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นปลัดจังหวัดนนทบุรี ให้นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดตราด มาเป็นปลัดจังหวัดปทุมธานี

ให้นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี มาเป็นปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี มาเป็นปลัดจังหวัดพิจิตร ให้นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย มาเป็นปลัดจังหวัดพิษณุโลก ให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ไปเป็นปลัดจังหวัดลำพูน ให้นายณรงค์ จีนอํ่า ปลัดจังหวัดอุดรธานี ไปเป็นปลัดจังหวัดเลย และให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ไปเป็นปลัดจังหวัดสระบุรี

ฉบับที่ 2 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2021/2561 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง)ให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด และผ้บริหารส่วนกลาง จำนวน 56 ราย ประกอบด้วย
ให้นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสร ตันโชติกุลท นายอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และให้นายเอกวิทย์ มีเพียร นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ให้นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปเป็นปลัดจังหวัดกระบี่ ให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ให้นายฐากูร ซวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปเป็นปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นปลัดจังหวัดชลบุรี ให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นปลัดจังหวัดชัยภูมิ

ให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดเชียงราย ให้นายธีระซัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปเป็นปลัดจังหวัดตราด ให้นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ไปเป็นปลัดจังหวัดตาก ให้นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ไปเป็นปลัดจังหวัดนครนายก ให้นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ไปเป็นปลัดจังหวัดนครพนม ให้นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ให้นายนิวัฒน์ งามธุระ นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดน่าน ให้นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดบึงกาฬ ให้นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชลีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ให้นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไปเป็นปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ให้นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปเป็นปลัดจังหวัดบึตตานี ให้นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดพะเยา ให้นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปลัดจังหวัดพังงา ให้นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดพัทลุง ให้นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเป็นปลัดจังหวัดเพชรบุรี ให้นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปเป็นปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดมหาสารคาม ให้นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ให้นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดยโสธร

ให้นายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ไปเป็นปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปเป็นปลัดจังหวัดระนอง ให้นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดระยอง ให้นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดราชบุรี ให้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปเป็นปลัดจังหวัดลำปาง

ให้นายนพ พงศ์ผลาดิศัย นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ให้นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นปลัดจังหวัดสงขลา ให้นายทศพล สวัสดิสุข นายอำเภอบางกลํ่า จังหวัดสงขลา ไปเป็นปลัดจังหวัดสตูล ให้นายสุเมธ ธีรนิติ นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไปเป็นปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ให้นายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปเป็นปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ให้นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปเป็นปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปเป็นปลัดจังหวัดสุโขทัย

ให้นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไปเป็นปลัดจังหวัดสุรินทร์ ให้นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ไปเป็นปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปเป็นปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ไปเป็นปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ และให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปเป็นปลัดจังหวัดอุทัยธานี

ท้ายสุด คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2022/2561 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2561 แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนกลาง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ให้ร้อยเอกจักเรศ พิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง มาเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

ให้นายวิสทธิพัตน์ อนันตรสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง และให้นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ มาเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
นายเฉลิม พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (แฟ้มภาพ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...