xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหนังสือ ขสมก.กู้ 9.2 พัน ล.ล้างหนี้ค่าเชื้อเพลิง/ค่าเหมาซ่อม รอบล่าสุด ไม่ชำระจะกระทบจ่ายเงินเดือนพนักงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิดหนังสือ ขสมก. ได้ไฟเขียวกู้ 9.2 พันล้าน เพิ่มสภาพคล่องจากผลประกอบการขาดทุนรอบล่าสุด ย้ำ ไม่ชำระจะกระทบชำระเงินเดือนพนักงาน-บริหารเดินรถ แถมจะต้องเสียค่าปรับผิดนัดชำระ ร้อยละ 7 จากหนี้ค่าเชื้อเพลิง/ค่าเหมาซ่อมรถ ที่ค้างรวมกว่า 500 ล้าน เผยหนี้สินค้างชำระล่าสุด รวมกว่า 107,876.731 ล้าน แบ่งเป็นหนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย 73,812.876 ล้าน หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย 25,933.744 ล้าน ค่าเชื้อเพลิง 152.834 ล้าน หนี้ค่าเหมาซ่อม 242.149 ล้าน หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน 4,513.781 ล้าน และหนี้สินอื่นๆ 3,221, 347 ล้าน

วันนี้ (22 ต.ค.) แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก ขสมก. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินจากผลประกอบการขาดทุนและไม่ได้รับเงินชดเชยผลการขาดทุนตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง อันเนื่องมาจากการเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่เป็นจริง และต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน จึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อมบำรุง และใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการให้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางการเงิน จำนวน 9,217 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กนยายน 2462) ทั้งนี้ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน

ที่ผ่านมา ขสมก.ได้นำเงินรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าโดยสาร และรายได้อื่นๆ มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้สินที่ได้ครบกำหนดชำระไปก่อนหน้านี้ โดยกู้เงิน ล่าสุดนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องจะนำมาใช้จ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และค่าเสริมสภาพคล่องที่ครบกำหนดชำระในงวดแรก จำนวน 2,841.260 ล้านบาท (วงเงินดังกล่าว ได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2562 แล้ว)

“หากไม่สามารถกู้เงินก้อนใหม่ เพื่อเสริมสภาพคล่องได้ทันตามกำหนด จะทำให้ประสบปัญหาในการชำระเงินเดือนพนักงานและการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ และจะทำให้ต้องเสืยค่าปรับผิดนัดชำระในอตราดอกเบี้ยการผิดนัดชำระ ตามสัญญาค่าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 7.120 และตามสัญญาค่าเหมาซ่อม ประมาณร้อยละ 7.374”

ล่าสุด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้กำหนดวันในการให้ ขสมก. เบิกเงินกู้งวดแรกวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อชำระค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และค่าเสริมสภาพคล่อง ซึ่งตามกระบวนการจัดหาเงินกู้ภายในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจมีระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดส่งหนังสือชี้ชวนไปยังสถาบันการเงินล่วงหน้าก่อนการจัดหาเงินกู้ ประมาณ 7-15 วันทำการ สำหรับวงเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องส่วนที่เหลือ จำนวน 6,365.996 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินที่บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2562 แล้ว จำนวน 2,724.790 ล้านบาท และวงเงินที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2562 จำนวน 3,641.210 ล้านบาท โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะนำวงเงินในส่วนที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ไปปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2562 ต่อไป

ที่ผ่านมา ขสมก. มีหนี้สินคัางชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม 107,876.731 ล้านบาท จำแนกเป็น หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย 73,812.876 ล้านบาท หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย 25,933.744 ล้านบาท หนี้ค่าเชื้อเพลิง 152.834 ล้านบาท หนี้ค่าเหมาซ่อม 242.149 ล้านบาท หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน 4,513.781 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 3,221, 347 ล้านบาท

มีรายงานว่า ขณะนี้ ขสมก. ได้ประมาณการเงินสดรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 ประกอบด้วย รายการเงินสดรับ คาดว่าจะมีเงินสดรับ จำนวน 3,046.293 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าโดยสาร 1,007.474 ล้านบาท เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)1,493.600 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 444.498 ล้านบาท ส่วนรายการเงินสดจ่าย คาดว่า จะมีเงินสดจ่าย 12,263.449 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ 4,126.486 ล้านบาท ค่าเชื้อเพลิง 2,887.649 ล้านบาท ค่าเหมาซ่อมรถยนต์โดยสาร 1,436.441 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรถตามสัญญา PBC 117 คัน 146.838 ล้านบาท ค่าเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบ้ติการเดินรถ (GPS)79.727ล้านบาท ค่าเช่าระบบบัตรโดยสารอิเลกทรอนิกส์ (E-Ticket) 243.784 ล้านบาท รายจ่ายอื่นๆ 2,232.404 ล้านบาท

มีรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ อนุมัติให้ ขสมก.กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15,374.978 ล้านบาท (ปรับโครงสร้างหนี้โดยการไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนต้นเงินกู้) และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้
กำลังโหลดความคิดเห็น...