xs
xsm
sm
md
lg

สทน.ประดิษฐ์เครื่องวัดรังสีอย่างง่าย ใช้เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สทน.ประดิษฐ์เครื่องวัดรังสีอย่างง่าย ใช้เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

แม้ประเทศไทยจะมีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มาเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม แต่กระนั้น ความรู้ ความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์กลับมีไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น จึงส่งผลถึงความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ


ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สาเหตุประการสำคัญที่ทำให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร เพราะประเทศไทยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมาก อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้มีราคาค่อนข้างแพง เกินกำลังของสถาบันการศึกษาที่จะจัดซื้อมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ และเครื่องสาธิตที่จะนำมาใช้เพื่อการศึกษาก็ยังไม่มีผู้ผลิตออกมาจำหน่าย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงอยู่ในวงจำกัด ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรังสีให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ กฟผ. โดย สทน. จะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและสร้างประกอบเครื่องสาธิตการวัดรังสีสำหรับนักเรียน ศูนย์วิศวกรรมและเครื่องมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สทน. จึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องวัดรังสีอย่างง่าย พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สำหรับประสิทธิภาพของเครื่องวัดรังสีนี้สามารถวัดปริมาณรังสีที่มีอยู่ในวัสดุต่าง ๆ ในระดับรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ จะทำให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องของรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติและในชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือเครื่องวัดรังสีนี้ราคาไม่แพง ในช่วงที่ผ่านมา สทน. ได้มอบเครื่องวัดรังสีให้กับ กฟผ. ไปแล้ว 50 ชุด โดย กฟผ.และ สทน.จะนำเครื่องวัดรังสีนี้ไปมอบให้โรงเรียนนำร่องในทุกภูมิภาค และ สทน.จะนำผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ไปให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ และสาธิตการใช้เครื่องมือ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำไปสอนนักเรียนได้ต่อไป

ดร. ธวัชชัย กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการยอมรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้เข้าใจง่ายและสร้างความจดจำเพื่อให้สามารถสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องในวงกว้างต่อไปได้.


กำลังโหลดความคิดเห็น...