xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯแนะทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ ชี้ พาชาติพัฒนายั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
นายกฯ แนะประชาชนทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติหลังประกาศใช้แล้ว ชี้ นำพาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

วันนี้ (14 ต.ค.) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววานนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นายกฯ อยากให้สื่อและประชาชนทุกคนไปศึกษาทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปที่มีความเชื่อมโยงกัน โดย 5 ปีแรกนับจากนี้สำคัญที่สุด รัฐบาลหน้าจะต้องทำตามกรอบนี้ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์ โดยยืนยันว่า ไม่ได้มุ่งหวังสืบทอดอำนาจแต่อย่างใด”

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทของกระทรวงต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจน ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลโดยรายงานผ่านรัฐบาลไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ สิ่งใดที่เป็นปัญหาจะแก้ไขอย่างไร ทุกอย่างจะต้องตอบสนองความยั่งยืนของประเทศ เช่น การบริหารจัดการน้ำ โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางเชื่อมระหว่างเมือง เป็นต้น

สิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน คือ คนไทยทุกคนจะได้รับการพัฒนาทุกด้านทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็สามารถใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกัน

“นายกฯ เน้นย้ำว่า ประเทศไทยจะต้องพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และมีความสมดุลในการพัฒนาทุกด้าน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”
กำลังโหลดความคิดเห็น...