xs
xsm
sm
md
lg

พช.ยกระดับผลิตภัณฑ์ ติดอาวุธเพิ่มให้ศิลปิน OTOP หวังเจาะการตลาด 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พช.ยกระดับผลิตภัณฑ์ ติดอาวุธเพิ่มเติมให้ศิลปิน OTOP หวังเจาะการตลาด 4.0

วันนี้ (20 ก.ค.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปิน OTOP ปี 2561 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศิลปิน OTOP สถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลง Marketing 4.0” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และศิลปิน OTOP เข้าร่วมงาน

นายอภิชาติ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานศิลปิน โอทอป (OTOP ) โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่มีการสืบสานอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างมูลราคาเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญา ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 โดยปัจจุบันมีผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยกย่องเป็นศิลปิน โอทอปจำนวน 156 คน และสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้แก่ศิลปินโอทอปมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นอกจากจะยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้เป็นศิลปินโอทอปแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนยังมุ่งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้แก่ศิลปินโอทอป รวมทั้งยังส่งเสริมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิต และสนับสนุนช่องทางการตลาดสมัยใหม่ให้แก่เหล่าศิลปิน โอทอปโดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้น นอกจากจะติดอาวุธเพิ่มเติมให้แก่ศิลปิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโอทอปของไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายศิลปินโอทอปให้เข้มแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้สืบสานงานเหล่านี้ในรุ่นต่อไปอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น...