xs
xsm
sm
md
lg

มท.สั่งสกัดผู้รับสิทธิ์ “ตลาดประชารัฐ” เปิดเช่าช่วง-ต่อยอดร่วมท่องเที่ยววิถีไทย - ดัน 90 เคหะ-บ้านเอื้ออาทรร่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สกัด “ผู้รับสิทธิ์ตลาดประชารัฐ” กว่า 1 แสนราย ไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่อ แนะใช้โมเดลคลองผดุง “โนโฟม” เร่งตั้ง “ซีเอ็มโอ” บริหารตลาดจัดทำแผน เพิ่มยอดขาย พัฒนาสินค้า พร้อมดัน “ตลาดประชารัฐโดเด่น” ร่วมปฏิทินกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพิ่มมูลค่าท้องถิ่น เผย พม.ดัน 90 การเคหะ-บ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศร่วมโครงการ

วันนี้ (13 ธ.ค.) รายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย วิทยุสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยนำจุดเด่นของตลาดประชารัฐคลองผดุงกรุงเกษม (ทำเนียบรัฐบาล) ไปดำเนินการในตลาดประชารัฐทั่วประเทศ เข่น ความสะอาด ความปลอดภัย รวมถึงการไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม (No Foam) มาเป็นต้นแบบ

ทั้งนี้ยัง ให้เร่งแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Offier (CMO) ให้ครอบคลุมทุกตลาดที่เข้าร่วมโครงการ ทำหน้าที่บริหารจัดการตลาด วิเคราะห์ผู้ประกอบการให้ลงค้าขายในแต่ละตลาดตามความเหมาะสม จัดทำแผน เพิ่มยอดขาย พัฒนาสินค้า สร้างความพึ่งพอใจต้องผู้บริโภค หาแนวทางพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งกำกับดูแลให้ไม่ให้ผู้รับสิทธิ์ในการนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดประชารัฐ และนำพื้นที่จำหน่ายสินค้าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่อ

“ให้จังหวัดจัดคัดเลือกอบรมผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ โดยจากการประเมินของกรมพัฒนาชุมชน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ใน 3 ระดับ จำนวน 113,971 ราย โดยฝึกอบรมด้านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เทคนิคการค้าขาย การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย”

คำสั่งดังกล่าวยังให้จังหวัดคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) โดยส่งเสริมตลาดที่มีอยู่แล้ว ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย ต้นทุนจุดเด่น เชื่อมโยงกับตลาดวิถีไทยของแต่ละท้องถิ่น โดยให้นำตลาดประชารัฐที่โดดเด่นเสนอเข้ากิจกรรมในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้พิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” แก่ตลาดที่มีศักยภาพโดเด่นดังกล่าวเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป

มีรายงานด้วยว่า การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ร่วมจัดตั้งตลาดเคหะประชารัฐทั่วประเทศในพื้นที่เคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร ตลาดชุมชนของการเคหะ และอาคารเช่าของการเคหะ จำนวนกว่า 90 แห่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...