xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 115 แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ตลอด 3 ปี รัฐบาล คสช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิด 115 แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ตลอดระยะ 3 ปี รัฐบาล คสช. เผย เป็นแผนระยะ 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ครอบคลุม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง

วันนี้ (9 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ได้เสนอวิธีการการนำแผน/นโยบาย และตั้งชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยพบว่า มีการสรุปจำนวนแผนที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 (3 ปี) เท่าอายุการทำการงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คสช. มีจำนวนทั้งสิ้น 115 แผน จำแนกเป็น แผนระดับ 2 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ขาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง) จำนวน 6 แผน แผนระดับ 3 (แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 89 แผน และ แผนระดับ 4 (แผนปฎิบัติการ) จำนวน 24 แผน

ทั้งนี้ จำนวน 115 แผน จำแนกได้ดังนี้ แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (มติ ครม. 13 ก.ย. 59) และ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) (มติครม. 10 ต.ค. 60 )

ส่วน แผนระดับ 3 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (มติ ครม. 22 ก.ค. 57) แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2558 - 2562) (มติ ครม. 5 ส.ค. 57) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) (มติ ครม. 12 พ.ย. 57) แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2 (มติ ครม. 25 พ.ย. 57) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2561 (มติ ครม. 6 ม.ค. 58) แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (มติ ครม. 6 ม.ค. 58)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 (มติ ครม. 10 มี.ค. 58) ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (มติ ครม. 17 ม.ค. 58) แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (มติ ครม. 17 มี.ค. 58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร (มติ ครม. 27 ม.ค. 58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (มติ ครม. 27 มี.ค. 58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเลย (มติ ครม. 27 มี.ค. 58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (มติ ครม. 27 มี.ค. 58)

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (มติ ครม. 28 เม.ย. 58) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (มติ ครม. 7 พ.ค. 58) แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (มติ ครม. 26 พ.ค. 58) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (มติ ครม. 2 มิ.ย. 58) ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (30 มิ.ย. 58) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 (14 ก.ค. 58)

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย (มติ ครม. 4 ส.ค. 58) แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (มติ ครม. 18 ส.ค. 58) แผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน - แคนาคา ด้านการค้า และการลงทุน ปี 2016 - 2020 (มติ ครม. 18 ส.ค. 58) แผนงานฉบับปรับปรุงว่าด้วยการรักษาและเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียน (มติ ครม. 22 ก.ย. 58) แผนแม่บทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (มติ ครม. 30 ก.ย. 58) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (มติ ครม. 30 ก.ย. 58)

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน (มติ ครม. 13 ต.ค. 58) นโยบายเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2561 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 - 2562 (มติ ครม. 13 ต.ค. 58) แผนการพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน (มติ ครม. 3 พ.ย. 58) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (มติ ครม. 12 ธ.ค. 58) ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย (มติ ครม. 29 ธ.ค. 58) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (มติ ครม. 29 ธ.ค.58)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) (มติ ครม. 12 ม.ค. 59) แผนพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน (มติ ครม. 26 ม.ค. 59)กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก (มติ ครม. 16 ก.พ. 59) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (มติ ครม. 22 มี.ค. 59) แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2558 - 2564) (มติ ครม. 22 มี.ค. 59) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (มติ ครม. 3 พ.ค. 59) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (มติ ครม. 24 พ.ค. 59) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ (มติ ครม. 31 พ.ค. 59) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (มติ ครม. 21 มิ.ย. 59) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (มติ ครม. 12 ก.ค. 59)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (มติ ครม. 12 ก.ค. 59) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย (มติ ครม. 5 ส.ค. 59) ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (มติ ครม.17 ส.ค. 59) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (มติ ครม. 13 ก.ย. 59) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (มติ ครม. 27 ก.ย. 59) ยุทธศาสตร์กาแฟ และ ยุทธศาสตร์ชา (มติ ครม. 4 ต.ค. 59) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย (มติ ครม. 4 ต.ค. 59)

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (มติ ครม. 18 ต.ค. 59) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (มติ ครม. 8 พ.ย. 59) แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (มติ ครม. 15 พ.ย. 59) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (มติ ครม. 29 พ.ย. 59) นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (มติ ครม. 9 ธ.ค. 59) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ (มติ ครม. 7 ธ.ค. 59)

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ (มติ ครม. 7 ธ.ค. 59) แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ (มติ ครม. 13 ธ.ค. 59) แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 - 2025 และการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (มติ ครม. 27 ธ.ค. 59) ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (มติ ครม. 27 ธ.ค. 59)

นโยบายและยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มติ ครม. 4 ม.ค. 60) แผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก (มติ ครม. 17 ม.ค. 60) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย (มติ ครม. 17 ม.ค. 60) ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 - 2573 (มติ ครม. 17 ม.ค. 60) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” (มติ ครม. 24 ม.ค. 60)

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (มติ ครม. 31 ม.ค. 60) แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน (มติ ครม. 7 ก.พ. 60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (มติ ครม. 28 ก.พ. 60) ยุทธศาสตร์สับปะรด (มติ ครม. 28 ก.พ. 60) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (มติ ครม. 7 มี.ค. 60) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (มติ ครม. 14 มี.ค. 60) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (มติ ครม. 16 มี.ค. 60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชน (มติ ครม. 28 มี.ค. 60)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (มติ ครม. 11 เม.ย. 60) แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (มติ ครม. 16 พ.ค. 60) ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (มติ ครม. 16 เม.ย. 60) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (มติ ครม. 23 เม.ย. 60) ยุทธศาสตร์ส่งเส่ริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ (มติ ครม. 6 มิ.ย. 60) แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 (มติ ครม. 6 มิ.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (มติ ครม. 6 มิ.ย. 60)

แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560 - 2565 (มติ ครม. 25 ก.ค. 60) แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน (มติ ครม. 27 ก.ค. 60) ยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ (มิ ครม. 1 ส.ค. 60) กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำ (มติ ครม. 1 ส.ค. 60) แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 (มติ ครม. 12 ก.ย. 60) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (มติ ครม. 12 ก.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ (เปลี่ยนซื่อเป็น “แผนปฏิบัติการระดับชาติ” (มติ ครม. 12 ก.ย. 60) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี (มติ ครม. 26 ก.ย. 60)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ) (มติ ครม. 26 ก.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนการคำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (มติ ครม. 10 ต.ค. 60)

ส่วน แผนระดับ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (มติ ครม. 16 ก.ย. 57) แผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - เวียดนาม (พ.ศ. 2557 - 2561) (มติ ครม. 12 พ.ย. 57) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (มติ ครม. 27 มี.ค. 58) แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (มติ ครม. 2 มิ.ย. 58) แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มติ ครม. 23 มิ.ย. 58)

แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 - 2562 และ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 (มติ ครม. 3 พ.ย. 58) แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี (มติ ครม. 10 พ.ย. 58) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนฺส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (มติ ครม. 1 ธ.ค. 58) แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 (มติ ครม. 8 ธ.ค. 58)

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มติ ครม. 8 ธ.ค. 58) แผนปฏิบัติการการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) (มติ ครม. 12 ม.ค. 59) แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 1 ปี (พ.ศ. 2559) (มติ ครม. 12 ธ.ค. 59) แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (มติ ครม. 19 ม.ค. 59)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 (มติ ครม. 1 มี.ค. 59) แผนปฏิบัติการร่วมด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา (มติ ครม. 8 มี.ค. 59) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้มาเลเรีย (มติ ครม. 26 เม.ย. 59) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2559 - 2561 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (มติ ครม. 14 มิ.ย. 59) แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) (มติ ครม. 20 ก.ย. 59) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (มติ ครม. 13 ธ.ค. 59)

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 (มติ ครม. 31 ม.ค. 60) แผนปฏิบัติการลิมา สำหรับปี ค.ศ. 2016 - 2025 (มติ ครม. 14 ก.พ. 60) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 (มติ ครม. 28 มี.ค. 60) แผนปฏิบัติการอาเซียน - จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (มติ ครม. 25 ก.ค. 60) และ แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2560 - 2564) (มติ ครม. 29 ส.ค. 60)
กำลังโหลดความคิดเห็น...