xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลปรับปฏิทินงบปี 62 สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่ม 3 เดือน ให้ระดับภาคกำหนดแผน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รัฐบาลปรับปฏิทินงบรายจ่ายปี 62 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพิ่มระยะเวลา 3 เดือน 24 พ.ย. 2560 - 25 ม.ค. 2561 ให้หน่วยราชการระดับภาค กำหนดแผน เน้นใช้กลไกบูรณาการงบประมาณระหว่างมิตินโยบาย และ มิติหน่วยงาน กับ มิติพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (15 ต.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำหนังสือเวียนเผยแพร่ การปรับปรุงการจัดทำปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อให้กระบวนการวางแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค มีระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการงบประมาณระหว่างมิตินโยบาย (Agenda) และมิติหน่วยงาน (Function) กับมิติพื้นที่ (Area) ตามแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มากำหนดเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ส.ค.- 10 พ.ย. 2560 การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 โดยให้หน่วยกลางและหน่วยงานพื้นที่ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่ให้ได้ข้อสรุป เพื่อนำเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณฯ คณะกรรมการบูรณาการของกระทรวงพิจารณาบูรณาการงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณาและเห็นชอบขอบเขตและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเชิงยุทศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบูรณาการของกระทรวง พิจารณาบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผน

วันที่ 21 - 24 พ.ย. 2560 รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้ส่วนราชการการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการอื่น จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

วันที่ 24 พ.ย.- 7 ธ.ค. 2560 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล และแนวทางการจัดทำงบประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ หรือรัฐมนตรี เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560

วันที่ 8 - 27 ธ.ค. 2560 สำนักงบประมาณ พิจารณาข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เบื้องต้น ของกระทรวง/หน่วยงาน และสรุปรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ วันที่ 27 ธ.ค. 2560 - 10 ม.ค. 2561 กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 วันที่ 16 ม.ค. 2561 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2562

วันที่ 24 พ.ย. 2560 - 25 ม.ค. 2561 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยบูรณาการงบประมาณ ในมิตินโยบายสำคัญของรัฐบาล และมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้นของกระทรวง/หน่วยงานไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ และประมาณการรายได้ประจำปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีทีรับผิดชอบ หรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับทราบพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ

วันที่ 26 ม.ค.- 5 เม.ย. 2561 สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

มีรายงานว่า ขณะที่ ปฏิทินงบประมาณเดิม ที่ ครม. เห็นชอบเมื่อเดือน มิ.ย. 2560 ยังคงเดิม เช่น วันพุธที่ 11 - วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 30 เม.ย.- วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561 สำนักงบประมาณ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 28 พ.ค. 2561 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 2561 (โดยประมาณ) ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 2561 (โดยประมาณ) ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 - 3 วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...