xs
sm
md
lg

ทีมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จ่อชง 7 แผน แย้มรื้อรวมศาลทหาร

เผยแพร่:

นายอัชพร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม (แฟ้มภาพ)
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม เผยเตรียมทำแผนครอบคลุม 7 ด้านสำคัญ ระยะเวลากระบวนการยุติธรรม ช่วยคนขาดทุนทรัพย์ ลดเหลื่อมล้ำ บังคับใช้กฏหมาย ปรับปรุงสอบสวนคดีอาญา นำนิติวิทยาศาสตร์ใช้ สร้างวัฒนธรรมองค์กร จ่อนำข้อสรุปเสนอที่ประชุมรวม ธ.ค. ด้าน "กฤษณะ" แย้มรวมถึงศาลทหาร

วันนี้ (6 ต.ค.) นายอัชพร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงถึงผลการประชุมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการประชุมมาแล้วจำนวน 5 ครั้ง โดยมีข้อสรุปว่าจะทำแผนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุม 7 ด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 2.สร้างกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย เช่น การปรับปรุงสิทธิในการเยียวยาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 3.สร้างกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม เช่น สร้างมาตรการทดแทนการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดอาญา 4.สร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายอัชพร กล่าวอีกว่า 5.ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา โดยให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 6.กำหนดให้นำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสอบสวนคดีอาญา ต้องสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศอย่างทั่วถึงโดยมีมาตรฐานเดียวกัน และ7.เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาปรับปรุงด้านรายได้สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

ประธานกรรมการฯ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฯ จะสรุปและเสนอรายงานข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านในช่วงเดือนธ.ค.ต่อไป อย่างไรก็ตาม การทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปนั้นจะมีการเสนอร่างพ.ร.บ.ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อสภาด้วย เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ในระยะยาว

ด้านพล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ กรรมการปฏิรูปฯ กล่าวว่า การปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ไม่ได้มีแต่เพียงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามปกติเท่านั้น แต่จะทำการปฏิรูประบบการยุติธรรมของทหารด้วย เช่น ศาลทหาร และ อัยการทหาร เป็นต้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำการปฏิรูปด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...