xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบทำข้อกำหนดร่วมมือ ทบ.ไทย-มาเลย์ - ทำ MOU กลาโหมสยาม-ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (แฟ้มภาพ)
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบทำขอบเขตข้อกำหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบก กับ กองทัพบกมาเลเซีย จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกลาโหม กับ กลาโหมญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางทหาร

วันนี้่ (9 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน เห็นชอบตามที่กระทวงกลาโหม เสนอ การจัดทำขอบเขตข้อกำหนดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบก กับ กองทัพบกมาเลเซีย โดยให้ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือและเปลี่ยนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกทั้งสองประเทศ ในส่วนของประเด็น หรือเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้กลไกความร่วมมือในกรอบอื่นๆ ที่ทั้งสองประเทศได้จัดทำข้อตกลงกันไว้แล้ว เช่น การดำเนินการในกรอบความตกลงระดับกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเพื่อยกระดับความร่วมมือ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับกองทัพบกของแต่ละประเทศ และเพื่อเป็นส่วนประสานการปฏิบัติให้กับหน่วยระดับรองของกองทัพบก และเป็นหน่วยปฏิบัติภายใต้กรอบความร่วมมือของหน่วยเหนือของแต่ละประเทศ

สำหรับขอบเขตความร่วมมือ จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3. การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 4. การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับหน่วยและกำลังพล 5. ความร่วมมือด้านการฝึกศึกษาทางทหาร 6. การฝึกผสม 7. ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ การจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงทางทหาร โดยบันทึกข้อตกลงฯ มีขอบเขตความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน เช่น การแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทหาร การแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความสนใจร่วมกันในหลายระดับ ความร่วมมือด้านการศึกษา และวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย

ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทย กับกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น รวมทั้งการฝึกร่วมในระดับพหุภาคี อาทิ การฝึกคอบร้าโกลด์ ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและกิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัยระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นกับกองทัพไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหาร ความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุง และความร่วมมือด้านอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...