xs
xsm
sm
md
lg

สตง.ตำหนิ อบจ.ใช้งบไม่คุ้ม ขึ้นป้ายพีอาร์ท่องเที่ยวนอกเขตรับผิดชอบ ผุดบนโทลล์เวย์-มอเตอร์เวย์ อื้อ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สตง. ตำหนิ อบจ. ส่อใช้งบไม่คุ้มค่า สบช่อง “ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัด” จัดทำป้าไวนิล - บิลบอร์ด ติดตั้งนอกเขตรับผิดชอบ ผุดบนทางด่วนโทลล์เวย์ - มอเตอร์เวย์ พบบางแห่งติดตั้งหลักแสน รื้อถอนหลักล้าน ระบุ อบจ. 6 จังหวัด ใช้เงินปีงบ 58 - 59 หลัก 1 - 2 ล้าน ซ้ำซ้อนหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจ ไม่สอดคล้องการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ด้าน มหาดไทย จี้ ผู้ว่าฯ สั่ง อปท. บูรณาการก่อนจัดโครงการ แม้ตามกฎหมายถ่ายโอนท่องเที่ยว อบจ. มีอำนาจเต็มก็ตาม

วันนี้ (24 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เมื่อ 14 ธ.ค. 2559 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลายจังหวัด โดยพบว่า มีความเสี่ยงที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า มีความซ้ำซ้อน และไม่สอดคล้องการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ หลังจากตรวจสอบพบว่า อบจ. ในแต่ละจังหวัด ได้มีการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดทำติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นอกเขตรับผิดชอบ

ทั้งนี้ สตง. เห็นว่า เพื่อให้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงเสนอแนะมายัง รมว.มหาดไทย พิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การบูรณาการ ให้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 พบว่า มี อบจ. 6 แห่ง ติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งมีมูลค่าสูงและไม่อาจประเมินผลสำเร็จที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีความเสี่ยงไม่คุ้มค่าด้านงบประมาณ”

มีรายงานว่า ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้จังหวัดลดความซ้ำซ้อนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดและเพื่อให้งบประมาณให้คุ้มค่า จึงขอให้ผู้ว่าฯ แจ้งไปยัง อบจ. ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปัญหาวามซ้ำซ้อนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทย ยังได้สรุปถึงอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ด้วยว่า อบจ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ โดยอ้าง พระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (8) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (14) กำหนดให้ อบจ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประกาศว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของ อปท. การกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง อบจ. ด้วย

สำหรับ รายงานที่ สตง. ส่งถึง รมว.มหาดไทย โดยตรงนั้น ตรวจสอบพบว่า เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่าใน อบจ. 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ของ อบจ.เพชรบูรณ์ เมื่อปีงบประมาณ 2557 ที่นำป้ายมาติดตั้งบริเวณทางด่วนโทลล์เวย์ พื้นที่ จ.ปทุมธานี และ จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ 2,990,000 บาท และติดตั้งเมื่อปีงบประมาณปี 2558 ในพื้นที่ ทางด่วนโทลล์เวย์ มุ่งหน้าบางนา - พะราม 9 วงเงิน วงเงิน 1,599,000 บาท 2. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์พระราชวังสนามจันทร์ในพื้นที่ กทม. (ป้ายไวนิล) ของ อบจ.พิษณุโลก ในปีงบประมาณ 2558 ติดบริเวณทางด่วนร่วมมักกะสัน วงเงิน 1,950,000 บาท

3. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของ อบจ.ตาก ในปีงบประมาณ 2559 จัดทำป้ายไวนิลบริเวณเส้นทาง กทม.- ชลบุรี (มอเตอร์เวย์) จากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งสู่ กทม. วงเงิน 2,050,000 บาท 4. โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและงานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ของ อบจ.อุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2559 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ กทม. และเมืองเศรษฐกิจ (จ.สระบุรี - จ.สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 ป้าย วงเงิน 2,298,000 บาท 5. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ของ อบจ.อำนาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2559 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริษัท มอเตอร์เวย์ จำนวน 1 ป้าย วงเงิน 975,000 บาท

6. โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายบิลบอร์ด) งานต้อนรับและเลี้ยงช้าง ประจำปี 2558 ติดตั้งบริเวณ ถ.วิภาวดีรังสิต ช่วงดินแดน - ดอนเมือง จำนวน 1 ป้าย วงเงิน 499,000 บาท และโครงการติดตั้งและรื้อถอนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใน จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2559 บริเวณมอเตอร์เวย์ขาเข้า วงเงิน 1,300,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น